A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Malé Zlievce

Sídlo: Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince

IČO: 00647870

DIČ: 2021314152

Štatutárny zástupca: Igor Gazdík - starosta obce

e-mail: obecmalezlievce@gmail.com

tel. č.: +421 917 665 737

   

     Obec Malé Zlievce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Facebook