A
A
A

Ako vybaviť

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 1. občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR
 2. V prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list
 3. list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov)

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, potrebujete jeho rodný list. V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Občan je povinný pri hlásení prechodného  pobytu predložiť:

 1. občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR
 2. v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list
 3. list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov)

Predpokladaná doby prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:

 • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!
 • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
 • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
 • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2 € / za každý podpis

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

 

Facebook