Obec Malé Zlievce

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Nariadenia

Dokumenty na stiahnutie

VZN miestne dane obce Malé Zlievce schválené.pdf

VZN miestne dane obce Malé Zlievce 2018.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2017.pdf

VZN KO a DSO 2016.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf

VZN 1_2016 zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf

VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v  nájomných bytových domoch 1.pdf

VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v  nájomných bytových domoch 2.pdf

zodpovedná  osoba v zmysle zákona .pdf
zásady - s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce-2015.pdf

 

VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Malé Zlievce:

vzn-volby.pdf

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie:

vzn-pitna-voda.pdf

VZN o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Obce Malé Zlievce:

vzn-dotacie.pdf

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva:

zasady-odmenovania-poslancov.pdf

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

vzn-miestnedane.pdf

VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Malé Zlievce:

vzn-chovzvierat.pdf

VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území Obce Malé Zlievce:

vzn-zakaz_alko_napojov.pdf

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malé Zlievce:

vzn-caspredaja.pdf