Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.12.2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12. 2021 o 13,00 hodine v sobotu,

na obecnom úrade

  

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia.
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
  3.  Schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2021
  4.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2022
  5.  Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2023 a 2024
  6.  Otázky poslancov
  7.  Záver

 

 

                                                           Jozef Filkus     

                                                                                                                starosta obce