Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 14.06.2021 o 16:30 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Katarína Kériová, Bc. Miroslav Filkus, , Ing. Igor Gazdík,  Ing. Zdenko Veselka

Neprítomná poslankyňa: Ing. Radoslava Filkusová,

 

Program :

 

1.  Otvorenie zasadnutia

2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020

4.  Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020

5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2021

6.  Schválenie doplnku č. 1/2021 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016

7.  Otázky poslancov

8.  Záver

 

 

Bod 1.       

         Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 16:33 hodine, ktoré viedol starosta obce. Prítomní poslanci si schválili program, podľa bodov uvedených v pozvánke. Kvôli dodržaniu hygienických opatrení sa poslanci nepodpisovali do prezenčnej listiny a ich prítomnosť alebo neprítomnosť bude písomne zaznamenaná v zápisnici.

 

Bod 2.

Za overovateľov tejto zápisnice boli určení  Ing. Katarína Kériová, Bc. Miroslav Filkus, za zapisovateľku  Erika Vanková.

 

Bod 3.

            Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  18. 5. 2021. Bol zverejnený aj na internetovej stránke obce.  

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík zaslal elektronicky pripomienku k výsledku hospodárenia za rok 2020, ktorý má byť uvedený v záverečnom účte.  Žiadal podať aj zdôvodnenie tohto výsledku. Starosta obce vysvetlil, že sumárny výsledok hospodárenia je uvedený v tabuľke a ročný údaj obsahuje konsolidovaná výročná správa. Mínusové hospodárenie bolo spôsobené hlavne výškou oprávok nehnuteľného majetku. Aby bol dosiahnutý kladný výsledok, potrebujeme mať príjmy za rok vyššie približne o 20 tisíc eur oproti výdavkom. Následne sa pýtal na zostatok bežného účtu a v pokladni. Chcel aj vedieť v ktorej oblasti sme minuli najviac finančných zdrojov a na čo sme použili finančný návratný príspevok z MF SR. Starosta uviedol, že najvyššie výdavky boli v položke osobné náklady. Všetky zdroje získané z MF SR sme preinvestovali pri budovaní chodníka, ako to bolo dohodnuté na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zostatky na finančných účtoch boli uvedené pod tabuľkou rozpočtové hospodárenie.      

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka navrhol dobudovať chodník aj do časti Bosňa. Na tejto požiadavke už dlhšie obdobie pracujeme, ale prioritne musíme dokončiť chodník po koniec obce, smerom na Bušince.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Soni Filkusovej bolo poslancom zaslané v predstihu. Poslanec Ing. Zdenko Veselka na základe jej znenia navrhol, aby sme nevykonávali žiadne neziskové zákazky. 

Bod 4.

            Konsolidovaná výročná správa bola vypracovaná na základe zákona o účtovníctve. Má byť k nej vypracovaný aj výrok audítora.

 

Bod 5.

            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 27. 5. 2021. 

 

Bod 6.

             Pán poslanec Ing. Igor Gazdík elektronicky zaslal pripomienku, ktorá však nenavrhovala zmenu textu, ale bola technického charakteru. Z tohto dôvodu nebolo potrebné vypracovať stanovisko k pripomienke zo strany predkladateľa.

Poslanci predniesli viaceré návrhy :

-         Pri kontrole bolo zistené nedostatočné triedenie odpadu. Preto po ústnom upozornení, má nasledovať písomné a má byť zhotovená fotodokumentácia.

-         Bolo by potrebné získať dotáciu na nákup kompostérov.

-         Kompostovacie zariadenia  prednostne zakúpime k  nájomným bytom.

-         Na týchto miestach by bolo vhodné aj uzatvárať smetné nádoby.

-         Je nutné do domácností rozniesť  letáky s informáciou o triedení kuchynského odpadu.

-         Výška poplatku za komunálny odpad by sa mala určovať podľa množstva vytriedeného odpadu.

Obec bude pracovať na všetkých podnetoch podľa finančných možností.

 Bod 7.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol, aby sa žiadala dotácia na obnovu detského ihriska vo vyššej sume, nakoľko je potrebné na toto miesto zaviesť aj elektrické vedenie kvôli obecným akciám. Upozornil, že na detskom ihrisku je potrebné prekopať pieskovisko.

Odpoveď starostu: v tomto čase nie je jednoduché získať prostriedky na obnovu detského ihriska, ale vždy sa o to pokúšame. Pristúpili sme aj k opravám z vlastných zdrojov. Celý areál sa snažíme udržiavať, ale tento rok je vegetačne mimoriadne náročný.  

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka znovu namietal problematické dopravné zrkadlo. Navrhol, aby sa nevysádzali kvety, ktoré je potrebné často polievať. Radšej máme vysádzať okrasné kríky. Podľa neho, sa majú na detské ihrisko dokúpiť  predpísané prvky a areál by sa mal premenovať na oddychovú zónu, kde by sa ľudia zdržiavali na vlastnú zodpovednosť. Pýtal sa na údržbu rigolov až po koryto Stracinského potoka a v akom stave sú záchytné hrádze.

Odpoveď starostu : za zrkadlo budeme rokovať s Regionálnou správou ciest. Vysádzame kvety, ktoré nie sú tak náročné na vodu, ale približne tri krát do týždňa ich polievame. Využívame aj vodu zo studni. Keď máme voľné finančné zdroje, sadíme okrasné kríky. Rigoly nie sú v našom vlastníctve, ale snažíme sa ich udržiavať. Záchytné hrádze sa priebežne kontrolujú. V obci nemáme oficiálne detské ihrisko. Tento názov si ľudia len zaužívali.

Starosta obce informoval, že 7. 8. 2021 plánujeme menšie obecné oslavy. Vystúpiť by mala aj Bazalička.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová navrhla, aby sa na obecné oslavy zavolal profesionálny diskdžokej a aby sme prípravu slávnosti priebežne konzultovali .

Odpoveď starostu : o všetkých prípravách sa budeme s poslancami radiť osobne, prípadne telefonicky.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 18:04 hodine 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. 6. 2021

K bodu 3.                                                                                                     4/2021

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Soni Filkusovej k záverečnému účtu obce za rok 2020. V písomnej podobe je priložené pri tejto zápisnici.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci

K bodu 3.                                                                                                     5/2021

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                     6/2021

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú konsolidovanú výročnú správu obce Malé Zlievce za rok 2020.

 Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 5.                                                                                                     7/2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložený plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021. Tento je priložený k tejto zápisnici.  

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                     8/2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnok č.1/2021 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malé Zlievce.

 Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Ing. Katarína Kériová         .....................................................

Bc. Miroslav Filkus            .....................................................

 

                                                                                                   Jozef Filkus

                                                                                                   starosta obce