Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6. 2021 v pondelok o 16,30 hodine,

na obecnom úrade.

 

 

 

 

 

Program :

 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
  4.  Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020
  5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2021
  6.  Schválenie doplnku č. 1/2021 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
  7.  Otázky poslancov
  8.   Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Jozef Filkus                                                                                                                          starosta obce