Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 19. 4. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 19.04.2021 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Katarína Kériová, Bc. Miroslav Filkus, , Ing. Igor Gazdík

Neprítomní poslanci: Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Zdenko Veselka

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Informácia o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2021
  4.  Otázky poslancov
  5.   Záver

 

Bod 1.       

         Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:05 hodine, ktoré viedol starosta obce. Bolo schopné sa uznášať, nakoľko v tom čase boli prítomní traja poslanci Ing. Katarína Kériová, Bc. Miroslav Filkus, , Ing. Igor Gazdík. Títo si schválili program, podľa bodov uvedených v pozvánke. Kvôli dodržaniu hygienických opatrení sa poslanci nepodpisovali do prezenčnej listiny a ich prítomnosť alebo neprítomnosť bude písomne zaznamenaná v zápisnici.

 

Bod 2.

Za overovateľov tejto zápisnice boli určení  Ing. Katarína Kériová a 

Ing. Igor Gazdík, za zapisovateľku  Erika Vanková.

 

Bod 3.

         Starosta podal informáciu poslancom o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok        2021

Bežné príjmy :    33 966,66 €

Bežné výdavky : 30 629,69 €

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík  sa zaujímal, ktorá položka  prevažuje vo výdavkovej časti a chcel aj vedieť, či boli vyrubené tohtoročné miestne dane.

Starosta odpovedal, že najväčšou výdavkovou položkou sú mzdové náklady. Miestne dane sme ešte v tomto roku nevyrubili, ale niektoré platby  nám prišli do rozpočtu ešte za rok 2020.  

 

Bod 4.

         Otázky poslancov

 

Úvodom tohto bodu informoval starosta prítomných o nasledovných skutočnostiach.

 

a)     Na základe záujmu vlastníkov priľahlých pozemkov je potrebné zvážiť odpredaj niektorých obecných pozemkov. Jedná sa o menšie výmery, ktoré slúžia ako vstupy na ich pozemky, prípadne tam majú svoje záhrady. Musíme zvážiť formu predaja v zmysle zákona o majetku obcí.

b)    Prišla oficiálna žiadosť na odpredaj pozemkov pod čističkou odpadových vôd. Zatiaľ sa jedná o 2/6 celku. Najväčšia čiastka je stále v správe Slovenského pozemkového fondu.

c)     Do 30. júna sme povinní vyriešiť problematiku likvidácie kuchynského odpadu. Najefektívnejšia možnosť je, keď každý občan bude tento odpad recyklovať na vlastnom kompostovisku.  Kvôli tejto zmene bude potrebné doplniť aj všeobecne záväzné nariadenie.

 

 

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová navrhla, aby sme vlastníkom pozemkov pod čističkou odpadových vôd ponúkli nižšiu cenu. Ďalej navrhla, aby sa vzhľadom na uvoľnenie opatrení zorganizovala brigáda na zber odpadu v našej obci. Taktiež upozornila, aby sa oslovila mládež, ktorá robí neporiadok v obci.

Odpoveď starostu:

Jedna z vlastníčok navrhla sumu vyššiu ako 3 € a nechce ju znížiť. S druhou majiteľkou pozemku sa dá rokovať, ale nebolo by správne schvaľovať rozdielne ceny. Ak to dovolí situácia, môžeme spoločne zorganizovať zber odpadu.  Bolo by vhodné, aby sme vedeli mená mladých, ktorí znečisťujú našu obec.

 

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík sa opýtal, či nemusia dať všetci občania súhlasna likvidáciu kuchynského odpadu spôsobom domácich kompostérov a chcel vedieť, či chceme meniť všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch v priebehu roka.Ďalej pripomenul, aby sa prijali opatrenia ktoré by zabraňovali nevhodnému správaniu niektorých jednotlivcov na detskom ihrisku. Upozornil, aby sa tieto priestory otvárali len vo vyhradených hodinách. Bude sa snažiť vyhľadať vhodný projekt na zabezpečenie osvetlenia a kamerového systému v areáli detského ihriska. Zaujímal sa o organizáciu podujatí v tomto roku a o stav zákaziek na kosenie. Chcel vedieť, na aký účel boli použité finančné prostriedky, ktorých sa zriekol v prospech obce. 

 

Odpoveď starostu:

Predpokladáme, že všetci občania budú súhlasiť s navrhnutým spôsobom likvidácie tohto odpadu. Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch je možné meniť aj v priebehu roka. Budeme vplývať na mladých, aby zmenili svoje správanie. Zatiaľ nechceme pristúpiť k uzatváraniu areálu. Budeme vďační za každý získaný projekt, ale je to dosť ťažké. Na Deň matiek chceme darovať matkám kvety a drobnú pozornosť. Ostatné športové a kultúrne akcie budeme zabezpečovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Určite budeme musieť improvizovať. Zatiaľ nemáme potvrdenú žiadnu zákazku na kosenie, ale obec Veľké Straciny vyjadrila predbežný súhlas so zabezpečovaním prác.  Na základe dohody sa uvedené financie používajú na nákup darčekov pre deti.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 17:50 hodine

 

Uznesenie

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. 4. 2021

 

K bodu 3.                                                                                                    3/2021

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za  1. štvrťrok 2021.

Za toto uznesenie hlasovali :  Ing. Katarína Kériová, Bc. Miroslav Filkus a        Ing. Igor Gazdík

 

Overovatelia:

 

Ing. Katarína Kériová       ..............................................                                             

Ing. Igor Gazdík               .............................................

                               

 

                                                                                                     Jozef Filkus

                                                                                                     starosta obce