Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 19. 4. 2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. 4. 2021 v pondelok o 17,00 hodine,

na obecnom úrade.

 

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Informácia o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2021
  4.  Otázky poslancov
  5.   Záver

  

            Jozef Filkus               

starosta obce