Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 18.03.2021 o 16:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Radoslava Filkusová, Bc. Miroslav Filkus, Ing. Zdenko Veselka, Ing. Igor Gazdík

Neprítomná poslankyňa: Ing. Katarína Kériová

 

 

Program :

1.  Otvorenie zasadnutia

2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.  Prerokovanie ročnej správy hlavnej kontrolórky obce za rok 2020

4.  Otázky poslancov a občanov 

5.  Záver

  

Bod 1.       

 Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 16:02 hodine, ktoré viedol starosta obce. Bolo schopné sa uznášať, nakoľko v tom čase boli prítomní traja poslanci Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Zdenko Veselka a Bc. Miroslav Filkus.  Títo si schválili program, podľa bodov uvedených v pozvánke. Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová, navrhla, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva  zvolávali v termínoch, ktoré vyhovujú všetkým poslancom, lebo sme sa už dlhšie obdobie všetci nestretli. Starosta obce vysvetlil, že kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa všetko organizuje oveľa ťažšie. Aj teraz sme nepotrebovali prerokovať nič súrne, ale kvôli dodržaniu zákonnej povinnosti, keď zasadnutie sa musí uskutočniť najmenej raz za tri mesiace, v zmysle §12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, sme ho museli zvolať na tento termín. Kvôli dodržaniu hygienických opatrení sa poslanci nepodpisovali do prezenčnej listiny a ich prítomnosť alebo neprítomnosť bude písomne zaznamenaná v zápisnici.

Bod 2.

Za overovateľov tejto zápisnice boli určení Ing. Radoslava Filkusová  a 

Bc. Miroslav Filkus, za zapisovateľku  Erika Vanková.

 

Bod 3.

            Pri prerokovaní tohto bodu programu sa dostavil aj poslanec Ing Igor Gazdík, ktorý bol pôvodne ospravedlnený, ale sa stihol vrátiť skôr. Dňa 24. 2. 2021 bola všetkým poslancom zaslaná ročná správa hlavnej kontrolórky obce. Voči nej neboli vznesené žiadne pripomienky.

Bod 4.

         Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa pýtal na spôsob zverejňovania neprítomnosti obvodnej doktorky v Bušinciach.

Odpoveď starostu: po oznámení sa toto snažíme zverejniť prostredníctvom miestneho rozhlasu, prípadne  sociálnych sietí. Niekedy ho nedostaneme včas, preto nevieme podať  informáciu občanom.

         Pán poslanec Ing. Igor Gazdík dal návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2021. Navrhol, aby rokovací deň bol pondelok v nasledovných termínoch:  

                   19. 4. 2021

                   28. 6. 2021

                   20. 9. 2021

                   22.11.2021

                   20.12.2021

 Ďalej sa pýtal, ako riešime problematiku kuchynského odpadu a chcel vedieť, čo je nové všeobecne vo fungovaní obce.

Odpoveď starostu: plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2021 je informatívneho charakteru. Ani vlani sa nedalo rokovať v dohodnutých termínoch.  Zber a odvoz kuchynského odpadu sa snažíme vyriešiť, čo najefektívnejšie. Nevieme, či spoločnosť v Záhorciach bude ponúkať aj zber, prípadne to vyriešime cez firmu Marius Pedersen. V poslednom čase sme na obci robili potrebné úpravy na chodníku a snažíme sa zabezpečovať jarné práce na kvetinových záhonoch. Všetci zamestnanci sú pravidelne testovaní. V administratívnej časti sme odovzdali všetky potrebné výkazy a daňové priznania. Vo financovaní nás potešila skutočnosť, že v mesiaci január sme dostali na podielových daniach sumu vo výške cez 7 000 eur. Toľko sme ešte nikdy  nedostali. Aj za február bola táto položka len o trochu nižšia. Predpokladáme, že postupne bude tento príjem klesať. Hlavne v mesiaci máj býva tato suma dosť nízka. Všetky faktúry, odvody a dane máme k dnešnému dňu vyrovnané. 

 Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 16:25 hodine

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. 3. 2021

 

K bodu 3.                                                                                                    1/2021

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ročnú správu hlavnej kontrolórky

obce, ktorú predložila Mgr. Soňa Filkusová.

Za toto uznesenie hlasovali :  Ing. Igor Gazdík, Bc. Miroslav Filkus, Ing. Radoslava Filkusová, a Ing. Zdenko Veselka.

 

K bodu 4.                                                                                                    2/2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

na rok 2021. Aprílový termín môže byť prehodnotený podľa aktuálnej epidemiologickej situácii.

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Igor Gazdík, Ing. Radoslava Filkusová, a Ing. Zdenko Veselka. Zdržal sa: Bc. Miroslav Filkus

 

Overovatelia:

 

Ing. Radoslava Filkusová       ..............................................                                             

Bc. Miroslav Filkus                .............................................

                                           

                                                                                                     Jozef Filkus

                                                                                                     starosta obce V.r.