Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. 3. 2021 o 16,00 hodine vo štvrtok,

na obecnom úrade

 

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Prerokovanie ročnej správy hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
  4.  Otázky poslancov a občanov 
  5.   Záver

 

                                                                                                                     Jozef Filkus                                                                                                                        starosta obce