Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 9. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 9. 2020 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

 

 

 

 

 

Program :

 

  1.     Otvorenie zasadnutia
  2.     Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.    Informácia o plnení rozpočtu za 1 polrok 2020
  4.    Otázky poslancov a občanov 
  5.    Záver

 

  

     Jozef Filkus       

starosta obce