Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. 6. 2020 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade.

 

 

Program :

 

  1.     Otvorenie zasadnutia
  2.     Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.     Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
  4.     Schválenie plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
  5.     Otázky poslancov a občanov 
  6.     Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Jozef Filkus                                                                                                                   starosta obce