Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 7. 5. 2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 07.05.2020 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Katarína Kériová, Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Igor Gazdík

Neprítomní poslanci: Bc. Miroslav Filkus, Ing. Zdenko Veselka - Ospravedlnení pre pracovné povinnosti.

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Otázky poslancov a občanov 
  4.   Záver

 

 Bod 1.      

Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta. Pri schvaľovaní programu upozornil pán poslanec Ing. Igor Gazdík na povinnosť prerokovať plat starostu obce a hlavnej kontrolórky obce. Z tohto dôvodu navrhol doplniť tento bod programu. Po informácii, že o tomto sa bude rokovať v bode 3, netrval na svojom návrhu. Navrhnutý program schválili všetci prítomní poslanci. Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva bol kvôli nariadeniu krízového štábu SR preložený zo 6. 4. 2020, na tento deň. Nič závažné nebolo potrebné prerokovať, ale museli sme dodržať zákonnú povinnosť, keď zasadnutie obecného zastupiteľstva má byť podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Budúce zasadnutie bude v skoršom termíne, nakoľko je potrebné do 30. 6. 2020 prerokovať záverečný účet obce za rok 2019. Pán poslanec Ing. Igor Gazdík doporučil rokovať v pôvodne naplánovanom termíne 22. 6. 2020.

 

Bod 2.

           Boli určení overovatelia a zapisovateľka zápisnice.

Bod 3.

Otázky poslancov a občanov

Na úvod starosta informoval o týchto skutočnostiach :

  • Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2019, keď bola zverejnená výška priemernej mzdy, bolo potrebné prerokovať plat starostu obce.  
  • Kvôli zvýšeniu priemernej mzdy bolo potrebné schváliť aj výšku platu hlavnej kontrolórky obce. 

 

  • Bývalý vlastník pozemkov v blízkosti železničnej trate vypaľoval pozemky. Zrejme kvôli tomu vznikol požiar, ktorý poškodil kábel diaľkového vedenia a aj samotný stĺp. Prípad vyšetrujú orgány polície.

 

  • Uvedený pán podľa zistení robí neoprávnené úpravy pozemkov, nakoľko mu chýba súhlas všetkých vlastníkov. Preto sme mu do vlastných rúk doručili písomné upozornenie, kde sme ho vyzvali na zastavenie vykonávaných prác. Výzve však nevyhovel a pokračuje aj v budovaní oplotenia, samozrejme bez náležitého povolenia. V riešení tohto problému budeme  naďalej pokračovať.

 

  • Na mieste pod Chlpošovou horou vyzbierali poľovníci množstvo odpadu. Hneď po tom ako bol vyvezený, začal pribúdať ďalší. Podali sme oznámenie na políciu a snažíme sa miesto viac monitorovať.

 

  • Pri kontrole komunálneho odpadu sme zistili nesprávne triedenie v 24 domácnostiach. Bolo vykonané osobné poučenie, ako správne separovať.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík sa pýtal na dieru pred kaplnkou, lebo má obavy z množstva komárov a chcel vedieť, či budeme prostredníctvom rozhlasu blahoželať ku Dňu matiek. Upozornil na skoré zapínanie verejného osvetlenia. Navrhol zhotoviť funkčnejšie oplotenie, aby tenisové loptičky nekončili na cudzích pozemkoch a zároveň sa majú vymaľovať aj stĺpy. Celý areál sa podľa neho má o 22:00 hod. uzamykať

Odpoveď starostu:

V mieste pri zvoničke plánujeme záchytnú nádrž na dažďovú vodu, ktorá by slúžila na polievanie kvetov. Keby bolo väčšie množstvo hmyzu, urobíme účinné opatrenia, vrátane jej likvidácie. Kvôli svetlám prestavíme fotobunku. Rozhlasovú reláciu máme pripravenú nielen ku Dňu matiek, ale aj k 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti bude zapálená v piatok večer aj vatra nad obcou, bez účasti verejnosti. Opravy na detskom ihrisku budeme robiť podľa  dostatku finančných prostriedkov a potreby. Budeme ho aj večer zatvárať.  

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa pýtala na pridelenie obecného nájomného bytu

Odpoveď starostu :

Tento bol pridelený pánovi Šimonovi Filkusovi už na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jeho uvoľnenie predpokladáme do konca mája.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová  navrhla  častejšie vyvážať smeti z areálu detského ihriska.

Odpoveď starostu :

V prípade potreby tak budeme robiť a zároveň ich aj vytriedime.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 17:50 hodine

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7. 5. 2020

 

K bodu 2.                                                                                                     5/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pani  Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj pána  Ing. Igora Gazdíka a  zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

Bod 3.                                                                                                           6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z., o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat starostu obce Malé Zlievce od 01.01.2020 nasledovne:                                                 1 092 EUR priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2019                               x  1,65 násobok v obci do 500 obyvateľov                                                             x 0,75% úväzku, schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením 15/2018 zo dňa 25. 6. 2018.                                                                                                              Súčin týchto ukazovateľov je 1 351,35 EUR.                                                      Zaokrúhlený plat mesačne na celé eurá smerom hore je 1 352EUR (tisíctristopäťdesiatdva).                                                                                               Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

Bod 3.                                                                                                           7/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozhodnutie starostu obce, ktorý nebude poberať zvýšený plat počas trvania pandémie.                                                       Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

Bod 3.                                                                                                           8/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozhodnutie hlavnej kontrolórky obce, ktorá sa zriekla zvýšenia jej platu, počas trvania pandémie. Tento bol prepočítaný na sumu 79 EUR.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Ing. Radoslava Filkusová          .............................................

 

Ing. Igor Gazdík                        .............................................

                                                                                    

                                                                                                     Jozef Filkus  

                                                                                                     starosta obce