Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 7. 5. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. 5. 2020 o 17,00 hodine vo štvrtok,

na obecnom úrade

 

 

Program :

 

  1.    Otvorenie zasadnutia
  2.    Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.    Otázky poslancov a občanov 
  4.    Záver

 

 

                Jozef Filkus     

           starosta obce