Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 10.02.2020 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Podľa prezenčnej listiny

Program :

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.     Plnenie predchádzajúcich úloh a uznesení

4.     Informácia o plnení príjmov a výdavkov za rok 2019

5.     Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti

6.     Otázky poslancov a občanov 

7.    Záver

Bod 1.       

Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili  všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

           Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

           Vyhodnotili sa schválené úlohy z predošlých zasadnutí

  •  Zakúpené hračky do Materskej školy v Bušinciach sme odovzdali deťom.
  •  Zakúpili sme nové auto, ktoré má platnú STK a emisnú kontrolu do konca roku 2021.  
  •  Z Úradu vlády nám bolo doručené avízo na vrátenie neuznaných financií z dotácie. Tieto prostriedky sme vrátili späť v sume 267,50 €.
  •  Odsúhlasená suma určená na pomoc rodinám postihnutým nešťastím v Prešove, bude odoslaná zajtra na transparentný účet. Je možné, že tieto prostriedky už nebude možné odoslať, nakoľko podľa hovorcu mesta Prešov, mal byť účet uzavretý.
  •  Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa vzal svojej ročnej odmeny v prospech tanečnej prípravy Marii Gazdíkovej.

 

Bod 4.

Záverečný účet bude prerokovaný v júni podrobne, ale konečné údaje plnenia rozpočtu za rok 2019 boli nasledovné :

Bežné príjmy: 156 923,93€

Bežné výdavky: 135 720,91 €

Príjmy finančných operácií: 5 524,15 €

Výdavky finančných operácií: 10 397,52 €

Zostatok v pokladni a na účte obce bol k 31.12.2019 :   26 122,71 €

 

Bod 5.

Ročná správa hlavnej kontrolórky bola poslancom doručená v predstihu na oboznámenie. V úvode tohto bodu starosta podal vysvetlenie k niektorým zisteniam. V daňovej  oblasti máme aj nedoplatky za predchádzajúce dávnejšie obdobia, ale sú nízke. Za rok 2019 nám daňovníci postupne uhrádzajú   V oblasti nepodávania daňových priznaní sme urobili potrebné úkony, ale jeden subjekt napriek tomu nespolupracuje. V daňovom konaní budeme  naďalej pokračovať. Záväzky v oblasti stočné majú dve rodiny. V prípade, že v stanovenom čase neuhradia, zvážime ich odpojenie od kanalizácie. V oblasti obstarávanie dlhodobého hmotného majetku je dosť vysoká čiastka. Časť kanalizácie a chodníka je zatiaľ neskolaudovaná. V časti pohľadávky voči zamestnancom je čiastka 1 382,82 €. Po diskusii poslancov bude potrebné túto sumu odpísať v plnej výške.  

Bod 6.

 Otázky poslancov a občanov

Úvodom tohto bodu informoval starosta prítomných o nasledovných skutočnostiach.

  1. Vlastníci pozemkov pod čističkou odpadových vôd požiadali obec o ich odpredaj.
  2. Termín obecných osláv je naplánovaný na 18. júla 2020.
  3. Pán Šimon Filkus požiadal o pridelenie obecného nájomného bytu. Pani Veronika Périová by mala v priebehu dvoch mesiacov uvoľniť svoj byt. Táto žiadosť je v našej evidencii jediná.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol zaslať všetkým poslancom výmery predmetných pozemkov, spoločne s návrhom ceny. Ďalej upozornil na potrebu upraviť vonkajšie okolie pri vstupe na detské ihrisko, na ktorom by sme mali zbierať odpad častejšie. Hovoril o platnosti zákona o detských ihriskách, ktorý je veľmi prísny a musíme prijať potrebné opatrenia, ktoré si podrobne naštuduje.

Odpoveď starostu: jedna z predávajúcich navrhla sumu 3,32 € za m2 a druhá za 2,50 € za m2. Väčšinu podielov spravuje Slovenský pozemkový fond. V prípade žiadosti o odkúpenie musíme zabezpečiť znalecký posudok. Potom oslovíme aj vlastníka posledného podielu. Ostatné požiadavky zašleme poslancom na posúdenie. Poriadok pri detskom ihrisku a aj v jeho priestoroch zabezpečujeme priebežne. Spomínaný zákon platí hlavne pre špecializované detské ihriská. Náš areál je viac účelový, ale pri detských komponentoch sa budeme snažiť dodržiavať prísne normy.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa opýtal, či v prípade, že nebudeme vedieť dodržať všetky podmienky pre detské ihrisko, ho budeme musieť uzavrieť.  Navrhol na obecné oslavy pozvať detské divadlo a chcel vedieť, či vedieme evidenciu majetku obce.

Odpoveď starostu: ten zákon zatiaľ vypadá tak prísne, ale verím, že podmienky budeme spĺňať. Požiadal všetkých poslancov, aby zasielali svoje návrhy k programu dňa obce. Majetok obce je vykazovaný v súvahe a máme aj pomocnú evidenciu, nakoľko mnohé hnuteľné veci sú už účtovne odpísané.  Odpisy nehnuteľného majetku vykonávame v zmysle zákona.

Pani poslankyne Ing. Katarína Kériová a Ing. Radoslava Filkusová podali viacero podnetných návrhov ku programu obecných osláv.

Odpoveď starostu: budeme radi za každý návrh a rozhodneme sa podľa finančných možností. Podali sme aj žiadosť na BBSK a veríme, že ju poslanci podporia, lebo našej obci už dlho nič nepridelili.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 18:50 hodine

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. 2. 2020

 

K bodu 2.                                                                                                     1/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána    Ing. Zdenka Veselku  a pani  Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                     2/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpísanie pohľadávky voči zamestnancom v plnej výške, kvôli nevymožiteľnosti.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                     3/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ročnú správu hlavnej kontrolórky obce, ktorú predložila Mgr. Soňa Filkusová.                                                                   

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 K bodu 6.                                                                                                     4/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie obecného nájomného bytu  pánovi Šimonovi Filkusovi.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 Overovatelia:

 

Ing. Zdenko Veselka                        .............................................

Ing. Radoslava Filkusová                ..............................................                                            

                                                                                                       Jozef Filkus  

                                                                                                       starosta obce