Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 2. 2020 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

  

 

Program :

 

  1.   Otvorenie zasadnutia
  2.   Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.   Plnenie predchádzajúcich úloh a uznesení
  4.   Informácia o plnení príjmov a výdavkov za rok 2019
  5.   Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti
  6.   Otázky poslancov a občanov 
  7.   Záver 

          Jozef Filkus       

     starosta obce