Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.12.2019 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Katarína Kériová, Bc. Miroslav Filkus, Ing. Igor Gazdík

Neprítomný poslanec: Ing. Zdenko Veselka, ospravedlnený pre pracovné povinnosti

Program :

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Plnenie predchádzajúcich úloh a uznesení
 4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020
 6. Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2021 a 2022
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
 8. Schválenie plánu zasadnutí na rok 2020
 9. Schválenie odmien poslancov
 10. Otázky poslancov a občanov 
 11.  Záver

 

Bod 1.       

 Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

Vyhodnotili sa schválené úlohy z predošlých zasadnutí

 

-         Výzvy na podanie  daňového priznania  sme odoslali dvom podnikateľom, ktorí si túto povinnosť nesplnili.

-         Audit je dokončený a v elektronickej podobe  bol zaslaný všetkým poslancom.

Bod 4.

         Pán poslanec  Ing. Igor Gazdík sa zaujímal o kapitolu stravovanie. Položka stravovanie je príjem za zamestnancov zo stravných lístkov.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa pýtala na položku dohoda o vykonaní práce. Bolo vysvetlené, že sa jedná o pracovníkov, ktorí zabezpečovali niektoré práce na základe dohôd. Tieto sme využívali na kratšie obdobie a len v čase potreby.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová sa zaujímala o kapitolu výdavky na podnikanie.  Táto čiastka  pokrývala výdavky spojené so zabezpečovaním podnikateľských aktivít. Výnosy a náklady musia byť minimálne vyrovnané.

 

Zmeny rozpočtu

 

Bežné príjmy v €                                                        schválený        upravený

Spolu bežné príjmy                                                          105 140         155 000

Príjmové finančné operácie,

prostriedky predchádzajúcich období                                          0            5 524            

Bežné výdavky v €

Spolu bežné výdavky                                                         94 740         144 600

Výdavky uhradené  z rezervného fondu                                      0             5 524

 

Bod 5.

         V príjmovej časti sa nebudeme spoliehať na vyšší príjem v oblasti miestnych daní, nakoľko sme jednou z mála obcí, kde sa tieto nezvyšovali. Podľa Ing. Igora Gazdíka je aj položka dane z príjmov fyzických osôb veľmi riziková a je otázne, či bude naplnená v plánovanej úrovni.  Ďalej sa zaujímal, koľko platíme ročne za elektrickú energiu a potreboval vysvetliť položku kultúrne podujatia a šport. Starosta hovoril, že na základe prognózy Ministerstva financií máme mať ešte vyšší príjem o 1 000 €.  Za elektrickú energiu uhrádzame  približne 5 000 €, najviac sa platí za verejné osvetlenie a čističku odpadových vôd. Na futbal sa platí každý rok viac. Neustále sa zvyšujú poplatky za odmeny rozhodcov, matričné úkony a pokuty. Oblastný futbalový zväz neberie vážne našu kritiku na vysoké náklady, na ktoré vždy poukazujeme. Je smutné, že v tomto sme jediní, ako by ostatné obce mali dostatok zdrojov. Oslovili sme aj starostov obcí, kde sa hrá futbal a bolo im to ľahostajné. Ostatné výdavky si hradia samotní hráči. Nikomu neplatíme ani cestovné náklady.

Rozpočet obce sme zostavili v príjmovej časti zámerne trocha podhodnotený, aby sa plánované príjmy aj naplnili. Naopak vo výdavkovej časti sme ich zámerne navýšili. Aj tu je predpoklad naplnenia plánu.  Kvôli zvyšovaniu minimálnej mzdy sa zvýšili prostriedky na mzdy a odvody. Podľa najnovšej metodiky sa položka stravovanie nemá rozpočtovať. Aby sme dodržali plánované údaje, bude čiastka

2 850 €  presunutá do položky príjem z podnikania. Celkový bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 10 400 €. Túto plánujeme použiť na splátky úverov Štátnemu fondu rozvoja bývania, cez výdavkové finančné operácie.

 

 

Rozpočet obce na rok 2020:

 

Bežné príjmy-                               116 850 €

Bežné výdavky-                            106 450 €

Výdavkové finančné operácie-       10 400 €

 

Bod 6.

         V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli predložené rozpočty obce Malé Zlievce na roky 2021 a 2022 nasledovne:

 

                                                             2021                                       2022   

                                                                

Bežné príjmy:                                     118 260 €                                119 420 €

Bežné výdavky:                                  107 860 €                                109 020 €

Výdavkové finančné operácie:             10 400 €                                  10 400 €

 

Bod 7.

          Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2020 bol pred prerokovaním zverejnený na obecnej tabuli a aj na internetovej stránke obce.

 

Bod 8.

        Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na zasadnutiach v roku 2020 v nasledovných termínoch:  

 

 10. 2. 2020

   6. 4. 2020

  22. 6.2020

    7. 9. 2020

 23.11.2020

14. 12. 2020

 

Rokovacím dňom je pondelok  a začiatok zasadnutí bol určený na 17:00 hodinu. 

Bod 9.

         Starosta obce navrhol odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 150 € ročne v zmysle schválených zásad odmeňovania.  

Pán Ing. Igor Gazdík skonštatoval, že na základe týchto zásad nie je potrebné znovu schvaľovať túto odmenu, ale nič nebráni ani tomu, aby sme to schválili uznesením.  Po prijatí uznesenia sa všetci prítomní poslanci týchto odmien vzdali a súhlasili, aby výnos z nich išiel na športovú prípravu páru Mária Gazdíková a Maroš Olejár.

Na návrh starostu sa rokovalo aj o finančnej pomoci pre rodiny postihnuté tragédiou v Prešove. Pani Ing. Katarína Kériová navrhla sumu vo výške 300 €, ktorá bola aj schválená. Spôsob darovania bude dohodnutý neskoršie. Aby bol tento príspevok vyšší, rozhodol sa starosta venovať časť svojej mzdy na tento účel.

 

Bod 10.

 • Ø Vlastníci pozemkov pod čističkou odpadových vôd požiadali o odpredaj svojich podielov. Obec má podpísanú nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom a uvedení majitelia získali tieto pozemky až neskoršie. Budeme musieť navrhnúť kúpnu cenu a následne  vyvoláme rokovanie o kúpe nehnuteľností.
 • Ø Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa opýtala na výmenu svietidiel verejného osvetlenia. Navrhla by modernejšie a úspornejšie ledkové, lebo toto je často nefunkčné. Pri chodníku smerom do časti Bosňa nesvieti lampa.

Odpoveď starostu: o modernizácií verejného osvetlenia sme rokovali viac krát v predchádzajúcom volebnom období. Mali sme aj vypracované cenové ponuky. Jednalo sa však o vysokú investíciu. Z tohto dôvodu sme zatiaľ k celkovej výmene nepristúpili. Hľadáme možnosti z mimorozpočtových  zdrojov. Niektoré obce získali na toto finančný príspevok aj z prostriedkov, ktoré rozdelila vláda SR počas výjazdového rokovania. My sme takúto možnosť nedostali. Svietidlo pri chodníku bolo zdemontované, lebo pred časom tam nebolo potrebné. Toto dokážeme doplniť aj z vlastných zdrojov.

 • Ø Pán poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol vypracovať projektové dokumentácie na rekonštrukcie verejného osvetlenia, čističky odpadových vôd, prípadne rozšírenia kanalizácie. Musíme sa zamyslieť aj nad opravou domu smútku, vstupu pred obecným úradom a tribúny v areáli detského ihriska, kde je potrebné vybudovať aj osvetlenie. Upozornil na potrebu svietenia počas Silvestrovskej noci.

Odpoveď starostu: budeme si musieť určiť priority, lebo každá projektová dokumentácia stojí dosť financií. Na ostatné opravy sa pokúsime získať podporu v rámci výziev zo štátneho rozpočtu. Je možné, že po voľbách bude prideľovanie prostriedkov transparentnejšie.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 18:25 hodine.

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.12. 2019

K bodu 2.                                                                                                                       19/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľky zápisnice a to pani   

Ing. Katarínu Kériovú a pani Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                   20/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zmeny rozpočtu na rok 2019, pod číslom rozpočtového opatrenia 1/2019. Podrobný rozpis podľa rozpočtových kapitol tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci

 

K bodu 5.                                                                                                   21/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválilo rozpočet obce Malé Zlievce na rok 2020. V zmysle §4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozhodlo neuplatňovať program obce.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                   22/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Soni Filkusovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, bez výhrad. Celé znenie je v prílohe tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                   23/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prerokovalo rozpočty obce na roky 2021 a 2022.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 8.                                                                                                  24/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

na rok 2020.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 9.                                                                                                   25/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo ročnú odmenu poslancom obecného zastupiteľstva  vo výške 150 €.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu  9.                                                                                                  26/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú pomoc obetiam tragédie v Prešove vo výške 300 €

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

Overovatelia:

Ing. Katarína Kériová             .............................................

Ing. Radoslava Filkusová       ..............................................                                             

                                            

                                                                                                      Jozef Filkus

                                                                                                      starosta obce