Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

 

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich úloh a uznesení
 4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020
 6. Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2021 a 2022
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
 8. Schválenie plánu zasadnutí na rok 2020
 9. Schválenie odmien poslancov
 10. Otázky poslancov a občanov 
 11. Záver

 

                                                                                                         Jozef Filkus                                                                                                             starosta obce