Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 25.11.2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 25.11.2019 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Bc. Miroslav Filkus,  Ing. Igor Gazdík, Ing. Katarína Kériová, Ing. Radoslava Filkusová

Neprítomný poslanec: Ing. Zdenko Veselka

 

Program :

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4. Informácia o plnení rozpočtu za 1 – 9 / 2019
 5. Otázky poslancov a občanov 
 6.  Záver

 

Bod 1.       

 Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

         Boli zhodnotené schválené úlohy a uznesenia nasledovne :

 

 • Ø Starosta obce osobne poďakoval pani poslankyni Ing. Kataríne Kériovej za vypracovanie projektu na outdoorovú telocvičňu  a zároveň aj za celú jeho realizáciu.
 • Ø Schválený finančný príspevok pre MŠ Bušince je určený na nákup edukačných pomôcok, čakáme na predloženie faktúry.
 • Ø V našej obci sa dňa 19.10.2019 uskutočnila brigáda na ktorej boli vysadené stromy na miestnom detskom ihrisku a pri zvoničke sa vysadili ozdobné kríky.
 • Ø Po vyhlásení v miestnom rozhlase, kde boli neplatiči miestnych daní upozornení na možnosť odobratia vodičského oprávnenia, začali svoje nedoplatky splácať.

Bod 4.

         Bola predložená informácia o plnení rozpočtu za 1 – 9/  2019.

                                      

   Obec :                            bežné príjmy :     123 986,26   €  

                                      bežné výdavky :      102 218,48  €

                  Príjmové finančné operácie :          5 524,15  €

               Výdavkové finančné operácie :         7 798,14  €

 

Prevádzka obecných služieb : bežné príjmy : 11 616,73 €

                                             bežné výdavky :  12 461,69 €

                          Príjmové finančné operácie :   1 040,81 €

Bod 5.

         V úvode podal starosta nasledovné informácie :

 • Ako jedna z mála samospráv sme nepristúpili k zvyšovaniu miestnych daní. Kvôli zmene zákona o dani z príjmov, kde sa zvýšila odpočítateľná položka na daňovníka, bude výpadok v príjmovej časti rozpočtu. Preto bolo odporučenie, aby obce zvyšovali miestne dane. My sme zatiaľ k tejto možnosti nepristúpili a budeme sa snažiť urobiť opatrenia na strane výdavkov. Z tohto dôvodu sme ani neschvaľovali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Sadzby daní zostali nezmenené.
 • Vo štvrtok 21. 11. 2019 zasadala vláda SR v Slovenských Ďarmotách. Prostredníctvom starostu bol predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu odovzdaný list. V ňom bola uvedená skutočnosť, že naša obec počas výjazdových rokovaní vlády, nikdy nedostala žiadne finančné prostriedky. Nedostali sme ani možnosť podať projekt. Vláda SR nezastupuje len starostov  a občanov, ktorí podporujú vládne strany, ale musí zastupovať záujmy všetkých občanov Slovenska bez rozdielu.
 • Dňa 25. 11. 2019 sme upozornili aj na zlú spoluprácu zo strany

eustream a.s. Niektorí zamestnanci tejto spoločnosti z nášho pohľadu svojim konaním poškodzujú našu obec. Posledná verejná súťaž bola veľmi neprehľadná. Pri plnení predmetu obstarávania terajší dodávateľ prác ich nezabezpečoval tak, ako to bolo vyžadované od nás. Činnosťou tejto spoločnosti sa nám dlhodobo zhoršovala kvalita životného prostredia. Výstavbou objektov a líniových častí nám boli poškodené cesty a pozemky. V čase realizácií projektov sme mali aj prísľub dobrej spolupráce, čo však dnes neplatí. Bolo by vhodné, aby sa tieto vzťahy dostali na normálnu úroveň, ale to musí chcieť aj menovaná firma. Máme obavy, že budú voči nám pristupovať z pozície silnejšieho subjektu a nebudú nám nápomocní.

 

 • V mesiaci október sme mali poruchu na čističke odpadových vôd. Bola poškodená spojka na dúchadle, preto niektoré výsledky vyčistenej vody boli nedostatočné. Napriek tomu, že sa jednalo o nový diel, nebola nám uznaná reklamácia a museli sme celú opravu zaplatiť. V tomto čase je prevádzka už bezproblémová.
 • Bolo zistené vypílenie stromov v miestnom cintoríne bez povolenia. Preto sme požiadali prostredníctvom miestneho rozhlasu o pomoc pri zistení osoby, ktorá to vykonala. Po niektorých informáciách sa to podarilo zistiť a dohodnúť spôsob nápravy. Bez povolenia nie je možné svojvoľne vypiľovať stromy.  
 • V nájomných bytoch je potrebné neustále opravovať plynové vykurovacie kotly. Na kúpu nových zariadení zatiaľ nemáme prostriedky. Preto skontrolujeme všetky zariadenia a budeme sa snažiť ich udržiavať v prevádzke, čo najdlhšie. V prípade nutnosti sa začnú postupne vymieňať.
 • Od začiatku novembra bola porucha verejného osvetlenia. Firma z Bušiniec sa snažila túto poruchu odstrániť, ale viac ako za dva týždne sa im to nepodarilo. Preto sa chceme všetkým občanom veľmi ospravedlniť. V tomto čase by už malo byť funkčné. Veríme, že vianočné ozdoby nám nebudú znova spôsobovať podobné problémy.
 • Na poslednom rokovaní obecného  zastupiteľstva 16. 12. 2019 budú prerokované rozpočty na roky 2020, 2021 a 2022. Ďalej plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na ďalší rok, schválený plán hlavnej kontrolórky, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a vykonané potrebné zmeny rozpočtu na rok 2019.

 

Otázky poslancov a občanov:

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová   upozornila, aby sa stroje na cvičenie správne ukotvili. Mrzí ju, že niektorí občania hovorili o zbytočnom nákupe týchto zariadení. Keď sa k nej ľudia takto správajú, nebude aktívna pri podávaní ďalších projektov. Podľa nej je v obci dostatok ľudí, ktorí dokážu vypracovať kvalitné projekty. Ďalej hovorila, že starosta urobil odovzdaním listu predsedovi vlády chybu, lebo obec bude kvôli tomu poškodená. Do budúcna navrhla, aby sme rokovali s prednostom Okresného úradu pánom Siekelom a podieľali sa na akčnom pláne.

Odpoveď starostu:

Stroje na cvičenie budú dobre uchytené. Betonárske práce sme ešte mohli     vykonať. Kvôli rečiam niektorých občanov sa netreba zbytočne zaťažovať. Vždy bude niekto nespokojný a budú aj nemiestne pripomienky. Z našej strany sa môžeme len poďakovať za realizáciu tohto projektu. Nečakáme  žiadne problémy zo strany vlády SR, lebo počas výjazdových rokovaní vlády nám nikdy nič nepridelili. Je smutné, že mnohé obce aj v okolí aj menšie, dostali vždy finančný príspevok. Tento spôsob rozdeľovania dotácií je nespravodlivý a nemalo by sa touto formou pokračovať. Nemôžu byť občania rozdeľovaní na našich a iných. Vláda SR je pre všetkých občanov a nie len pre ľudí spriaznených s predstaviteľmi vládnej koalície. Rokovať s pánom Siekelom je obtiažne. Do nášho okresu bol pridelený ako stranícky funkcionár. Naša obec vytvorila veľa pracovných miest a predsa sa o naše aktivity Okresný úrad nezaujímal. Akčný plán rozvoja okresu je plný byrokratických formúl, ktoré sú nepresné alebo skreslené. Aj údaje o znižovaní nezamestnanosti sú nepravdivé. Nezamestnanosť klesla kvôli vyššej výkonnosti ekonomiky a nie akčnému plánu, cez ktorý sa vytvorilo minimum pracovných miest. Svoje dokázali urobiť aj opatrenia pracovníkov Úradu práce, keď vyraďovali uchádzačov o zamestnanie rôznymi spôsobmi.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová informovala o súťaži pre deti, počas ktorej by zhotovovali vianočné ozdoby, ktorými vyzdobíme vianočný stromček na obecnom úrade. Plánuje aj s deťmi pečenie medovníkov a rada by sa im venovala pri iných aktivitách. Počula o možnosti podať žiadosť o príspevok na dobudovanie kanalizácie.

Odpoveď starostu:

Takáto súťaž je dobrý nápad. Pri výrobe medovníkov zabezpečíme suroviny a poskytneme miestnosť. Zároveň budeme radi, že sa bude mať kto venovať deťom pri rôznych aktivitách. V prípade potreby vždy pomôžeme. Environmentálny fond vyhlásil výzvu, ale my sa zatiaľ do nej nedokážeme zapojiť. Na rozšírenie kanalizácie nemáme potrebné formality a na rekonštrukcie je potrebné stanovisko o nevyhovujúcom stave.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík  navrhol, aby sme sa v ďalšom roku zapájali do rôznych projektov, napríklad aj z Nadácie SPP, aby bolo opravené verejné osvetlenie a zrenovovaný dom smútku. Opýtal sa aj na budovanie chodníka, lebo podľa jeho vedomostí tam boli nejaké problémy.

Odpoveď starostu:

Keď je vyhlásená zaujímavá výzva, snažíme sa do nej zapojiť. Sme malá obec a nie je pre nás veľa vhodných projektov. Keby to bolo jednoduché, tak aj ostatné obce získajú viac dotácií a bude to v nich vidieť. Často sa projekty len pripravia a potom zostanú nezrealizované. Toto stojí veľa finančných prostriedkov, ktoré je niekedy lepšie preinvestovať priamo pri výstavbe. Ponuky na rekonštrukciu osvetlenia sme mali formou splácania úveru. Toto sme v minulosti odmietli. Poruchy verejného osvetlenia boli spôsobované  poruchou na prívode elektrického prúdu a nie na samotných svietidlách. Dom smútku môžeme postupne zrenovovať, ale bolo dohodnuté, že prednostne dobudujeme chodníky. Teraz v ich budovaní pokračujeme, všetko závisí od počasia. Isté problémy boli v komunikácií s BBRSC, ale nie sú zásadného charakteru.

Pán poslanec Bc. Miroslav Filkus   poznamenal, že získavanie dotácií nie je vôbec jednoduché. Často nútia žiadateľov vstupovať do politických strán a potom sú dvere otvorenejšie.  

Odpoveď starostu:

Terajší systém rozdeľovania dotácií je nespravodlivý. Ak si niekto myslí, že kvalita podaného projektu je rozhodujúca, je na omyle. Rozhodujúce sú často vedľajšie vplyvy.

Pán Michal Gyorgyik navrhol podať projekt na zateplenie a opravu budovy obecného úradu, ako to robia  v iných obciach. Oboznámil obecné zastupiteľstvo s rozhodnutím strany ĽSNS o poskytnutí daru vo výške 170 €, na nákup športových potrieb. V najbližšej dobe bude vypracovaná darovacia zmluva.

Odpoveď starostu:

Každá obec má svoje priority. Musí postupovať podľa finančných možností. Keby sme neboli museli splácať dlhy z predošlých období, mali by sme viac voľných zdrojov. Takto musíme každú investíciu zvažovať. Ale menšie opravy chceme robiť aj v tejto budove.  Po účinnosti darovacej zmluvy prijmeme poskytnuté prostriedky.

Pani Erika Gyorgyiková hovorila o potrebe vymeniť poškodené dosky na detskom ihrisku, aby sa deťom nič nestalo.

Odpoveď starostu:

Úplnú opravu sme urobili, ale vykonáme ďalšiu kontrolu a spravíme nápravu.

Pani Danica Švonavcová  sa pýtala, či sa nebude budovať ohnisko so sedením v miestnom parku. Sťažovala sa na pokazený ventil vykurovacieho telesa a zaujímala sa o nájomnú zmluvu, ktorá je podľa nej neplatná.

Odpoveď starostu:

Kvôli bezpečnosti nie je možné v parku vybudovať ohnisko, ale na sedenie niečo plánujeme vyrobiť. Vykurovacie telesá musíme skontrolovať a opraviť v každom byte, nakoľko na nákup nových zariadení nemáme prostriedky. Budeme ich postupne vymieňať podľa akútnej potreby. Bolo by potrebné zvýšiť príspevky do fondu opráv, lebo obec je neprimerane zaťažená. V nájomnej zmluve nevidíme žiadny problém. Nikomu nehrozí vysťahovanie, lebo nemáme žiadnych neplatičov, ako tomu bolo v minulosti. 

 

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 18:51. hod.

 

Uznesenie

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

konaného dňa  25. 11. 2019 o 17:00 hod.

 

K bodu 2.                                                                                                   18/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána    Ing. Igora Gazdíka  a pána   Bc. Miroslava Filkusa, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

 

 

 

Overovatelia:

 

Ing. Igor Gazdík                            .............................................

Bc. Miroslav Filkus                       ..............................................                                            

                                                                                                     Jozef Filkus  

                                                                                                     starosta obce