Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2019 o 17,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

 

Program :

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.     Plnenie predchádzajúcich uznesení

4.    Informácia o plnení rozpočtu za 1 – 9 / 2019

5.    Otázky poslancov a občanov 

6.     Záver

 

  Jozef Filkus    

starosta obce