Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.09.2019 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Podľa prezenčnej listiny

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Informácia o plnení rozpočtu za 1. polrok 2019
  5. Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018
  6. Otázky poslancov a občanov 
  7.  Záver

Bod 1.       

 Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

Vyhodnotili sa schválené úlohy z predošlých zasadnutí

-         Zlepšila sa platobná disciplína pri miestnych daniach, hlavne v kategórií fyzických osôb podnikateľov. Stále však musíme v tejto oblasti postupovať v zmysle zákona o daňovom poriadku, nakoľko sú niektorí občania vo veľkom omeškaní.

-         Harmonogram zberu triedeného odpadu na druhý polrok 2019 bol doručený do domácností 24. 6. 2019.

-         Audítorovi sme odovzdali všetky potrebné dokumenty. Jeho výrok bude vypracovaný najneskôr do konca  tohto roka. Pán poslanec      Ing. Igor Gazdík nám pomohol získať kontakt na ďalšieho audítora, ktorého budeme využívať v ďalšom období.

-         Pred budovou obecného úradu bol urobený poriadok, ponechali sme tam len stavebný materiál.

 Bod 4.

         Bola predložená informácia o plnení rozpočtu za 1 polrok 2019.

Prevádzka obecných služieb : bežné príjmy      6 268,73 €       Plán      6 000 €

                                                bežné výdavky    4 666,34 €      Plán      6 000 €

                                  Obec :   bežné príjmy      77 971,17 €      Plán  105 140 €

                                                bežné výdavky   64 082,35 €     Plán     94 740 €

                           Príjmové finančné operácie :     5 524,15 €     Plán      0  

                        Výdavkové finančné operácie :    5 198,76 €     Plán    10 400 €

 Z uvedených údajov vyplýva, že bude potrebné vykonať zmeny rozpočtu na ďalších rokovaniach obecného zastupiteľstva. Poslanec Ing. Igor Gazdík chcel vedieť, ku ktorému dňu sú tieto čísla, aký je predpoklad plnenia rozpočtu  a či plánujeme v druhom polroku väčšie investície. Starosta uviedol, že plnenie rozpočtu je ku dňu 30. 6. 2019. Predpokladáme naplnenie v príjmovej časti vo výške 150 000 €, nakoľko miestne dane sú splatné v tomto polroku.  Vo výdavkovej časti neplánujeme vyššie čiastky, aby sme dosiahli minimálne vyrovnaný výsledok rozpočtového hospodárenia.  Je však predpoklad vytvorenia prebytku.

 Bod 5.

         Konsolidovaná výročná správa bola vypracovaná na základe zákona o účtovníctve. Má byť k nej vypracovaný aj výrok audítora. Poslanec Ing. Igor Gazdík sa zaujímal o vysoké rozdiely v celkovom hospodárskom výsledku. Bolo podané vysvetlenie, že v roku 2017 sme mali vysoké nesplatené záväzky, ktoré bolo treba vyrovnať. V roku 2018 bol preto kladný výsledok hospodárenia, lebo tieto podlžnosti boli už uhradené.

 Bod 6.

         Na úvod tohto bodu predniesol starosta tieto skutočnosti :

 v Podľa nahlásenia jednej vodičky sme mali pri kosení obce spôsobiť poškodenie čelného skla na jej vozidle. Túto udalosť nám však nahlásila až po piatich dňoch. Preto ani poisťovňa nemohla v tejto veci konať. Vždy je potrebné všetko hneď zdokumentovať na mieste poškodenia.

v Riaditeľka MŠ Bušince pani Judita Šramková požiadala o finančný príspevok na činnosť. Starosta hovoril o zlej spolupráci s obcou Bušince. Boli sme vylúčení zo spoločnej úradovne, neprijali nás do mikroregiónu, kde sa budú čerpať vysoké finančné príspevky a niekedy nám nechceli zobrať deti do škôlky. Uprednostňovali deti z Bušiniec. Aj teraz dostávajú prostriedky zo štátneho rozpočtu aj na deti z našej obce. Poslanec Ing. Zdenko Veselka povedal, aby sme tieto veci nespájali a navrhol vyhovieť žiadosti. Poslanec Ing. Igor Gazdík povedal, aby sa určila výška a chcel vedieť aj stanovisko starostu, či si to obec môže dovoliť. Poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová navrhla sumu 300 €. Táto suma je v našich možnostiach.

v Podľa predbežného zistenia máme pridelenú sumu 1 500 € z prostriedkov predsedu BBSK pána Jána Luntera, ale nemáme istotu ich získania.

v Pán Róbert Gazdík dňa 31. 8. 2019 ukončil v našej organizácií pracovný pomer. Zároveň sa vzdal aj funkcie vedúceho Prevádzky obecných služieb, príspevkovej organizácie.

 Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa zaujímal o obsadenie miesta Róberta Gazdíka.  Navrhol namiesto letných kvetov vysádzať okrasné kríky. Pýtal sa na prípadnú rekultiváciu sadu drobného ovocia a na vysporiadanie pozemku medzi bytovkou a ČOV.

Odpoveď starostu:  pán Róbert Gazdík bol veľmi kvalitný pracovník. Jeho nahradenie bude ťažké. Zatiaľ toto miesto neobsadíme, ale privítame návrhy  na túto pracovnú pozíciu. Okrasné kríky postupne vysádzame, ale chceme naďalej aj pokračovať vo výsadbe letničiek. Väčšinu z nich vysádzame zo semien. Najväčšie náklady sú pri polievaní, ale môžeme využívať aj studňu, ktorá je blízko kvetinových záhonov. Sad budeme len udržiavať, nechceme do neho investovať . Za pozemok  pri ČOV platíme nájomné, ale kontaktovali nás aj niektorí vlastníci s ponukou na predaj. Túto problematiku určite budeme musieť riešiť.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová   informovala o schválení dotácií outdoorovej telocvične vo výške 3 000 € z Úradu vlády SR. Na spoluúčasť získala finančný príspevok 150 € od Kotleba – ĽSNS. Začala sa verejná súťaž na nákup 6 strojov na cvičenie. Tieto budú osadené pri volejbalovom ihrisku. Na deň 12. 10. 2019 navrhla uskutočniť brigádu na detskom ihrisku a pri zbieraní odpadu.

Odpoveď starostu:  na spoluúčasť má obec tiež vyčlenené prostriedky. Keďže proti finančnému daru menovanej strany neboli žiadne výhrady, je ho možné prijať, bez podmienok akejkoľvek propagácie. Dátum brigády sa kvôli svadbe presunul na 19. 10. 2019.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík  sa sťažoval na rušenie nočného kľudu a na robenie neporiadku v areáli detského ihriska, najmä vo večerných hodinách počas víkendových dní. Preto dal aj návrh uznesenia na zamkýnanie tohto objektu. Hovoril aj o potrebe renovácie detského ihriska, ktoré sa môže dohodnúť na plánovanej brigáde. Potrebné financie máme získať z Nadácie SPP.

Odpoveď starostu:  tieto problémysa neustáleopakujú. Preto navrhnuté uznesenie bude predložené na schválenie. V prípade získania finančných prostriedkov z Nadácie SPP ich použijeme na obnovu detského ihriska. Nedostávame ich každý rok a vždy máme nižší prídel.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová hovorila o potrebe osadenia smetných nádob pri chodníku a pýtala sa na možnosť triedenia textilu.

Odpoveď starostu:  napriek chýbajúcim  nádobám na smeti priamo pri chodníku je veľa možností na uloženie odpadu. Ale v zimnom období vyrobíme menej náročné koše. Textil nám prestali odoberať, pokúsime sa o dohodu s inou organizáciou.

Pani Mária Gazdíková  upozornila na smeti v autobusovej čakárni a navrhla upraviť betónový podklad.

Odpoveď starostu:  poriadok sa snažíme udržiavať, ale krátko po uprataní je znova neporiadok. Nezodpovední ľudia sa musia zmeniť. Na opravu podlahy bude postačovať nivelizačný poter.

 Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 18:40 hodine

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. 9. 2019

 

K bodu 2.                                                                                                   12/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána    Ing. Zdenka Veselku  a pani  Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 4.                                                                                                   13/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce a Prevádzky obecných služieb, príspevkovej organizácie za 1. polrok 2019.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 5.                                                                                                   14/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú konsolidovanú výročnú správu obce Malé Zlievce za rok 2018.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                   15/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 4 písm. l )  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na návrh starostu vymenovalo do funkcie vedúceho Prevádzky obecných služieb, príspevkovej organizácie pána Jozefa Gondáša, dňom 17. 9. 2019.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                   16/2019

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo uzamkýnať areál detského ihriska počas nočných hodín.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                   17/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 300 € pre   MŠ Bušince. Táto suma je určená na nákup potrebného vybavenia, na základe dohody s pani riaditeľkou Juditou Šramkovou.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

Overovatelia:

 Ing. Zdenko Veselka                        .............................................

Ing. Radoslava Filkusová                ..............................................                                            

                                                                                                              Jozef Filkus   

                                                                                                              starosta obce