Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2019 o 17,00 hod. / v piatok

v zasadačke OU

 

 Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
  5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  6. Otázky poslancov a občanov 
  7.  Záver

 

      Jozef Filkus                               

                                                                                                 starosta obce