Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 15.12.2018 o 16:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018

4. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019

6. Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2020 a 2021

7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

8. Schválenie plánu zasadnutí na rok 2019

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude pôsobiť vo funkcií

zástupcu starostu

10. Otázky poslancov a občanov

11. Záver     

 

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

     V príjmovej časti sa vzhľadom k mimoriadne pozitívnemu vývoju v oblasti výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy, podstatne upravila jej výška. Vo výdavkovej časti sa kvôli zabezpečovaniu potrebných zmluvných služieb zvýšili prostriedky na mzdy a odvody.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa pýtala na činnosť príspevkovej organizácie. Prevádzka obecných služieb zabezpečuje potrebné služby organizáciám a občanom.  Zároveň je aj nástupníckou organizáciou po bývalom Podniku služieb.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová sa zaujímala o kapitoly všeobecné služby a dohody o vykonaní práce. V kapitole všeobecné služby sme čerpali prostriedky hlavne na údržbu ČOV. Pracovníkov na dohody sme využívali na zabezpečovanie niektorých služieb. Brigádnická práca patrí medzi najvýhodnejšie formy.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík sa pýtal na stravné. Tu sa jedná o prostriedky zrazené zo mzdy za stravné lístky pre zamestnancov obce.

 

 

 

 

 

Zmeny rozpočtu

 

Bežné príjmy v €                                                        schválený        upravený

Spolu bežné príjmy                                                           92 800         123 537

Príjmové finančné operácie                                                        0            1 735            

Bežné výdavky v €

Spolu bežné výdavky                                                         82 400         113 137

Výdavky upravené z rezervného fondu                                      0             1 735

 

Bod 4.

     K návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, neboli vznesené žiadne pripomienky. Tento bol zverejnený 22. 11. 2018. Schválené nariadenie bude zverejnené od 15. 12. 2018 a účinné od 1. 1. 2019.

Pán Poslanec Ing. Zdenko Veselka sa pýtal na daň za psa.

Pán poslanec Miroslav Filkus hovoril, že táto daň nie je vysoká. Po vysvetlení zo  strany starostu, nepadol návrh na zmenu tejto dane.  

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa opýtala, aké sú náklady na starostlivosť o psov. Bolo podané vysvetlenie, že táto daň je vlastným príjmom obce a nemusí byť použitá v plnej výške na túto oblasť.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka navrhol, aby sa viac separoval odpad, aby sme mali zníženú cenu za uloženie odpadu.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol, aby mali občania o tejto problematike viac informácií a aby vedeli aj o zvýšení ceny za uloženie komunálneho odpadu. Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová navrhla zlepšiť komunikáciu s vývoznou spoločnosťou, aby nám odvážali celý vyzbieraný separovaný odpad.

Starosta oznámil zvýšenie poplatku za uloženie odpadu a oboznámil prítomných s novým systémom jeho výpočtu. Tejto problematike sa budeme venovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka chcel vedieť ako sa určuje výška základu dane za lesný pozemok. Táto je určená v zmysle znaleckého posudku Lesov SR vo výške 0,0343 € za m2.

 

Bod 5.

      V  časti bežné príjmy rozpočtu obce na rok 2019 sme naplánovali splniteľné sumy. Je však predpoklad ich prekročenia, nakoľko aj v tomto roku sme ich dokázali zvýšiť. Vo výdavkovej časti sú naplánované  prostriedky na údržbu budov a strojov, na energie a iných oblastí, potrebných na zabezpečenie chodu obce, v dostatočnej rezerve. Prípadný prebytok by bolo možné použiť v budúcich obdobiach na kapitálové výdavky, hlavne v oblasti investičnej akcie dobudovanie chodníka. Celkový bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 10 400 €. Túto plánujeme použiť na splátky úverov štátnemu fondu rozvoja bývania, cez výdavkové finančné operácie.

Pán poslanec Miroslav Filkus sa pýtal na reprezentačné výdavky. V nich hradíme dary pri jubileách občanov.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová upozornila na nižšiu výšku pri tuzemských transferoch, ako v tomto roku. To je ovplyvnené projektmi ÚPSVaR, ktoré boli realizované v roku 2017, ale skutočné úhrady nám nabehli až v roku 2018.  V roku 2019 máme zatiaľ zazmluvneného len jedného zamestnanca.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík sa informoval o správe audítora. Jeho výrok zatiaľ nemáme, ale  čo najskôr ho potrebujeme, nakoľko ho musíme zverejniť v elektronickom účtovníctve. Zaslali sme mu všetky požadované podklady. Na budúci rok nám neprisľúbil zabezpečenie tejto služby a musíme osloviť iného.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka chcel vedieť, koľko finančných prostriedkov by sme dokázali v rozpočte uvoľniť na zabezpečovanie projektov z prostriedkov EÚ. Poslankyňa Ing. Katarína Kériová hovorila o potrebe 5 % spoluúčasti. Poslanec Ing. Igor Gazdík odporučil sledovať a zapojiť sa do výziev v oblasti šírenia internetu a zabezpečovania kamerového systému. Mnohé z výziev sú pre našu obec nesplniteľné, lebo máme nízky počet obyvateľov. Celý proces je príliš byrokratický a náročný na spracovanie. Na samotnú prípravu sa vynakladajú vysoké sumy a nemáme istotu ich schválenia. V prípade vhodnosti sa do niektorých projektov zapojíme.

 

Rozpočet obce na rok 2019:

 

Bežné príjmy-                             105 140 €

Bežné výdavky-                            94 740 €

Výdavkové finančné operácie-     10 400 €

Bod 6.

         V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli predložené rozpočty obce Malé Zlievce na roky 2020 a 2021 nasledovne:

 

                                                             2020                                       2021   

                                                                

Bežné príjmy:                                     99 970 €                                103 150 €

Bežné výdavky:                                  89 970 €                                  92 750 €

Výdavkové finančné operácie:           10 400 €                                  10 400 €

 

 Bod 7.

          Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2019 bol pred prerokovaním zverejnený na obecnej tabuli.

 

Bod 8.

        Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo zatiaľ len na zasadnutiach v prvej polovici roku 2019 v nasledovných termínoch:  

 

22.  2.  2019

26.  4.  2019

21.  6.  2019

 

Rokovacím dňom je piatok a začiatok zasadnutí bol určený na 17:00 hodinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 9.

         Starosta obce oboznámil poslancov, že výkonom zástupcu starostu poveruje pána Ing. Igora Gazdíka. Zároveň mu navrhol mesačnú odmenu vo výške 120 €.

 

Bod 10.

        Pán poslanec Ing. Igor Gazdík sa rozhodol mesačnú odmenu vo výške 120 € za vykonávanie funkcie zástupcu starostu nepoberať. Vzdal sa jej v prospech tanečného štúdia Elegance a pre deti v obci, podľa svojho rozhodnutia.

 Pán poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol schváliť odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2018, na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň sa zaujímal o platenie nájomného v obecných bytoch.

Odpoveď starostu: Odmeny poslancov za tento rok prejednáme na najbližšom zasadnutí. Nájomné za byty je uhradené v plnej výške za všetky mesiace. V súčasnej dobe nemáme neplatičov. Dlh na nájomnom je za obdobia 2011 až 2014.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa opýtal na vytvorenie fondu opráv bytoviek.

Odpoveď starostu: Na potrebné opravy nemáme dostatok zdrojov. V prípade väčšej investícií máme s úhradou problémy. Aj touto problematikou sa musíme zaoberať čo najskôr na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová chcela vedieť termín obecných osláv.

Odpoveď starostu: Zatiaľ ho nemáme určený. Bolo by potrebné navrhnúť účinkujúcich a na základe toho sa dohodnúť.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 18:30 hodine.

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12. 2018

K bodu 2.                                                                                                                        28/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľky zápisnice a to pani    Ing. Katarínu Kériovú a pani Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 3.                                                                                                    29/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zmeny rozpočtu na rok 2018, pod číslom rozpočtového opatrenia 1/2018. Podrobný rozpis podľa rozpočtových kapitol tvorí prílohu tejto zápisnice

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci

K bodu 4.                                                                                                    30/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malé Zlievce.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                    31/2018

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválilo rozpočet obce Malé Zlievce na rok 2019. V zmysle §4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozhodlo neuplatňovať program obce.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 5.                                                                                                    32/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Soni Filkusovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, bez výhrad. Celé znenie je v prílohe tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                     33/2018

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prerokovalo rozpočty obce na roky 2020 a 2021.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 8.                                                                                                  34/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2019.      

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 9.                                                                                                      35/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozhodnutie starostu obce v zmysle        § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že poveril výkonom funkcie zástupcu starostu pána Ing. Igora Gazdíka.

K bodu 9.                                                                                                     36/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu vo výške 120 € za vykonávanie funkcie zástupcu starostu.

Za hlasovali: Miroslav Filkus, Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Katarína Kériová, Ing. Zdenko Veselka

Zdržal sa: Ing. Igor Gazdík

 

 

Overovatelia:

 

Ing. Katarína Kériová             .............................................

Ing. Radoslava Filkusová       ..............................................                                             

                                           

 

                                                                                                      Jozef Filkus

                                                                                                      starosta obce