Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 25.11.2018 o 16:00 hod.

 

Prítomní poslanci: Podľa prezenčnej listiny

Neprítomní poslanci :      -

 

Program :

 1.     Otvorenie zasadnutia                                                                                                                                                                                              2.     Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce                                                                                                                                            3.     Zloženie sľubu starostu obce                                                                                                                                                                                4.     Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva                                                                                                                                                      5.     Príhovor starostu obce                                                                                                                                                                                            6.     Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                                                          7.     Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice                                                                                                                                                            8.     Voľba členov a predsedu komisie pre kontrolu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                                              9.     Rozhodnutie o plate starostu obce                                                                                                                                                                         10.    Záver

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva otvoril starosta Jozef Filkus. Slovenskú štátnu hymnu zaspieval Andrian Olách.

Bod 2.

     Predseda miestnej volebnej komisie Michal Gazdík oboznámil prítomných s výsledkami volieb, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Zároveň odovzdal zvoleným predstaviteľom obce osvedčenie o zvolení.

Bod 3.

     Starosta Jozef Filkus prečítal a následne podpísal zákonom predpísaný sľub. Vo voľbách získal 106 hlasov.

Bod 4.

Následne zložili sľub zvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Znenie tohto sľubu prečítal starosta Jozef Filkus a poslanci v abecednom poradí, ho potvrdili svojimi podpismi. Vo voľbách mali nasledovný počet hlasov.   

  1. Ing. Zdenko Veselka  -        75
  2. Ing. Igor Gazdík -                73
  3. Ing. Katarína Kériová -         68
  4. Miroslav Filkus -                   66
  5. Ing. Radoslava Filkusová –    64

Po týchto slávnostných chvíľach zaujal spevom piesne Slovensko moje Adrian Olách

Bod 5.

     Starosta obce predniesol príhovor. V jeho úvode sa poďakoval poslancom, ktorí boli v minulom volebnom období a už nebudú ďalej svoj post vykonávať. V týchto voľbách sa vymenili až  štyria poslanci. V hodnotení predchádzajúceho obdobia sa najviac zvýraznilo vyrovnanie záväzkov predošlých období. Podarilo sa nám zamestnať viac našich občanov. Mali aj vyššie mzdy a všetky zamestnanecké nároky sú vyrovnané. Podarilo sa nám udržať vyrovnané hospodárenie v podnikateľskej oblasti. V investičnej časti sme dokončili chodník v dĺžke 260 metrov. Pri pálenici sme urobili oddychový park, vrátane osvetlenia a vybudovali sme zvonicu. Zrekonštruovali sme areál detského ihriska a čističku odpadových vôd. Na iné aktivity sme nemali dostatok zdrojov, nakoľko sme splácali dlhy a neboli nám schválené žiadne finančné prostriedky za štátneho rozpočtu a ani z európskych fondov. Teraz máme uhradené všetky faktúry, odvody a dane. Finančná situácia obce je stabilizovaná. V novom volebnom období chceme hlavne, do konca novembra 2020 dokončiť chodník po koniec obce. Všetky budovy  vo vlastníctve obce musíme zrenovovať, nakoľko sú v zanedbanom stave. Neustále musíme opravovať detské ihrisko, čističku odpadových vôd a dokončené chodníky. Na iné stavebné práce musíme našetriť finančné prostriedky, ale chceme získať aj niektoré dotácie.  

Bod 6.

     Poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol jeho rozšírenie o bod určenie zástupcu starostu. Po vysvetlení od starostu obce, netrval na jeho zaradení. Preto nebolo potrebné o ňom hlasovať a bol schválený ďalší program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, tak ako bol uvedený v pozvánke.

Bod 7. 

     Boli určení overovatelia zápisnice páni Ing. Igor Gazdík a Ing. Zdenko Veselka. 

Bod 8.

     Komisia pre kontrolu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, je zo zákona povinná. Boli zvolení jej členovia a predsedkyňa komisie.

Bod 9.

     Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s predložením návrhu na určenie platu starostu obce v minimálnej výške, na základe schváleného úväzku.  

 Bod 10.

     Starosta obce sa všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil o 17:15 hodine.  Prítomných pozval na menšie pohostenie.

  

Uznesenia

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. 11. 2018

 

K bodu 2/                                                                                uznesenie č. 19/2018

     Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. 11.2018, ktoré predniesol predseda miestnej volebnej komisie pán Michal Gazdík.

K bodu 3/                                                                                uznesenie č. 20/2018

     Obecné zastupiteľstvo  konštatuje, že zvolený starosta Jozef Filkus, zložil zákonom predpísaný sľub.

K bodu 4/                                                                                uznesenie č. 21/2018

     Obecné zastupiteľstvo  konštatuje, že novozvolení poslanci , Ing. Zdenko Veselka, Ing. Igor Gazdík,  Ing. Katarína Kériová, Miroslav Filkus a

 Ing. Radoslava Filkusová, zložili zákonom predpísaný sľub.

K bodu 5/                                                                                uznesenie č. 22/2018

     Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie príhovor starostu obce Jozefa Filkusa.

K bodu 6/                                                                                uznesenie č. 23/2018

     Obecné zastupiteľstvo  schválilo ďalší program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.               Za hlasovali - 5

K bodu 7/                                                                                uznesenie č. 24/2018

 Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice Ing. Igora Gazdíka a  Ing. Zdenka Veselku a zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.                                                              Za hlasovali - 5

K bodu 8/                                                                                uznesenie č. 25/2018

     Obecné zastupiteľstvo  zvolilo za členov komisie pre kontrolu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení – Miroslav Filkus, Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Igor Gazdík, Ing. Katarína Kériová a Ing. Zdenko Veselka.                 Za hlasovali – 5

K bodu 8/                                                                                uznesenie č. 26/2018

     Obecné zastupiteľstvo zvolilo  za predsedkyňu tejto komisie Ing. Radoslavu Filkusovú.                         Za hlasovali – 4    Nehlasovala Ing. Radoslava Filkusová

K bodu 9/                                                                                 uznesenie č.27/2018

     Obecné zastupiteľstvo  schválilo určenie platu starostu obce Jozefa Filkusa v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch starostov obcí nasledovne- 954 € bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 x 1,65 násobok v zmysle § 4 citovaného zákona pre obec do 500 obyvateľov x 0,75 % úväzku, ktorý bol schválený uznesením 15/2018 zo dňa 25. 6. 2018. Súčin týchto ukazovateľov je vo výške 1 180,57 €. Zaokrúhlený plat mesačne na celé eurá smerom hore je 1 181 € s účinnosťou od 1.12.2018, keď vstúpi do platnosti novela zákona. V období od 26.11. do 30.11. 2018 bude tento plat vo výške 1 067 €  v alikvotnej čiastke, na základe doteraz platných právnych predpisov.            Za hlasovali- 5

Overovatelia:

Ing. Zdenko Veselka    .....................................................

 

Ing. Igor Gazdík           .....................................................

 

.                                                                                                          Jozef Filks

                                                                                                            starosta obce