Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 22.10.2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22.10.2018 o 18:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Otto Borik

Neprítomní poslanci : Jozef Krnáč, Peter Šuľan

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Vyhodnotenie volebného obdobia 2014 - 2018
  5. Otázky poslancov a občanov 
  6.  Záver

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

Bod 3.

     Na základe predchádzajúcich uznesení budú do domácností doručené letáky na triedenie odpadu. Začalo sa aj so zhotovením osvetlenia pri chodníku v miestnom parku.

Bod 4.

     Stručne bolo vyhodnotené volebné obdobie 2014 – 2018. Podarilo sa nám vyrovnať všetky dlhy predchádzajúcich období. Teraz nemáme žiadne neuhradené záväzky. V priebehu štyroch rokov bolo vytvorených aj viac pracovných miest, niektoré aj na dobu neurčitú. Zamestnanci mali aj vyššie mzdy. V oblasti podnikania sme dokázali hospodáriť vždy vyrovnane. V investičnej oblasti sa vybudoval chodník v miestnom parku. Bola zhotovená zvonica. Rozsiahlou rekonštrukciou prešli čistička odpadových vôd, areál detského ihriska a tribúna na futbalovom ihrisku.

Bod 5.

     Starosta informoval, že na čiastočnú úhradu výdavkov na deň obce, nám     BB SK schválil finančný príspevok vo výške 900 €. Tieto prostriedky boli pridelené z fondu predsedu BB SK pána Jána Luntnera.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík upozornil na potrebu mať v poriadku legislatívne všetky bezpečnostné podmienky na fungovanie areálu detského ihriska. Asi v roku 2019 by mal byť schválený zákon riešiaci túto problematiku.

Odpoveď starostu:

O tejto povinnosti máme vedomosti a aj preto sa snažíme všetky detské prvky neustále obnovovať aby sme zvýšili bezpečnosť detí.

Pán poslanec Otto Borik sa opýtal, či aj v našej obci sa nebudú dávať do domácností malé  nádoby na kompostovanie biologického odpadu.

Odpoveď starostu:

 Zatiaľ o tom neuvažujeme, lebo doterajšie miesta na kompostovanie postačujú. Ale ak bude možnosť využiť nejaký projekt, na ktorý získame finančné prostriedky, zvážime aj túto možnosť.

Pani poslankyňa Erika Vanková navrhla odstrániť vyschnuté okrasné kríky na miestnom cintoríne.

Odpoveď starostu:

Tieto už mali byť vypílené vlani, ale tento rok boli poškodené  ďalšie. Do sviatkov ich plánujeme vysekať. Chceme aj vyčistiť opustené hroby, lebo niektoré už nemá kto.

 

Rokovanie bolo ukončené 18:45 hodine.

 

                                                                                   Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

konaného dňa  22.10. 2018 o 18:00

 

K bodu 2.                                                                                                   18/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána Otta Borika  a pána Ing. Igora Gazdíka, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú ml.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

 

Overovatelia:

Otto Borik               .....................................................

 

Ing. Igor Gazdík      .....................................................

 

.                                                                                                          Jozef Filkus

                                                                                                           starosta obce