Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 24. 9. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 24.09.2018 o 18:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Otto Borik

Neprítomní poslanci : Jozef Krnáč, Peter Šuľan

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Informácie o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí
  5.  Otázky poslancov a občanov 
  6.  Záver

 

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

Bod 3.

     Starosta podal informáciu o rokovaní s vedúcim oddelenia verejného obstarávania spoločnosti eustream a.s. pánom Viliamom Križanom. Naša obec nedostala možnosť predložiť ponuky na práce, ktoré sme doteraz zabezpečovali. Z tohto dôvodu sme požiadali o predčasné ukončenie zmluvy o dielo na doteraz vykonávané práce. Bolo nám oznámené, že v prípade nedodržania tohto kontraktu, už nikdy nebudeme prizvaní do žiadneho výberového konania. Bolo nám vytknuté, že kvôli obci Malé Zlievce sú neustále problémy. Toto tvrdenie je z pohľadu starostu neobjektívne. Veď uvedené práce už zabezpečujeme viac ako 20 rokov, niekedy aj v rámci subdodávok. Nikdy sme nemali žiadne písomné upozornenie na nedostatky. Napriek veľmi nízkym cenám sa snažíme tieto práce vykonávať čo najkvalitnejšie. Podľa všetkého  sa jedná o osobný spor medzi Jozefom Filkusom a Andrejom Lendvayom a Katarínou Gulášovou, ktorí si ľudsky nesedia. Zadaním zákazky na čistenie záchytnej nádrže nám chceli dokázať svoju silu. Napriek tomu sa pri plnení zmluvy budeme správať profesionálne. Poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol, aby sme dali 3 mesačnú výpoveď v novembri. Potom by nás nemohli podozrievať z neochoty vykonať 4 kosbu v cene 0,006 € za jednotkovú cenu.

Bod 4.

     V utorok 18. 9. 2018 sa uskutočnilo prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie. Jej predsedom sa stal Michal Gazdík. Na druhom zasadnutí 21. 9. 2018 komisia vykonala registráciu kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Zoznamy sú zverejnené na internetovej stránke a na obecnej tabuli.

Bod 5.

     PoslanecIng. Igor Gazdík upozornil na veľké zvýšenie poplatkov za uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu. Navrhol zvýšiť objem triedeného odpadu aj formou lepšej informovanosti občanov. Pani Mária Gazdíková upozornila na neporiadok v blízkosti futbalového ihriska, kde niektorí občania vozia odpad. Pýtala sa na termín odvozu skla.

Odpoveď starostu : na zvýšenie cien sme boli upozornení. Máme snahu vytriediť čo najviac odpadu. Ale niektoré komodity nemáme potom kde odovzdať. Tento systém musia zlepšiť kompetentné štátne orgány. Vyhodený odpad od komunikácií sa snažíme pravidelne zbierať. Máme podozrenie, že nám ho vyhadzujú niektorí občania zo susedných obcí, kde je zavedený poplatok za množstvo. Aby ušetrili, týmto spôsobom sa zbavujú odpadu. Je veľmi ťažké ich prichytiť pri čine. Našich občanov prostredníctvom rozhlasu upozorňujeme na spôsob nakladania s odpadom a budeme  v tom pokračovať. V miestnom parku sme boli nútení vyzbierať odpad, ktorý po sebe zanechali niektorí nezodpovední ľudia. Toto pekné oddychové miesto, ale aj celú obec musíme udržiavať v čo najlepšom stave. Pri chodníku potrebujeme doplniť pouličné osvetlenie. V priebehu dvoch mesiacov by malo byť zhotovené. Nádobu so sklom vyvezú čo najskôr a do konca roka má pribudnúť aj ďalšia, nakoľko pôvodná kapacitne nepostačuje.  

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 19:05. hod.

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

konaného dňa  24. 9. 2018 o 18:00

 

K bodu 2.                                                                                                                                                                                              16/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána Otta Borika  a pani Eriku Vankovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú ml.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

K bodu 3                                                                                                                                                                                                17/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s postupom, ktorý navrhol starosta obce. So spoločnosťou eustream a.s. riadne dokončíme zmluvu o dielo. Do nového výberového konania sa v prípade ponuky zapojíme, ale jednotkové ceny musia byť výrazne vyššie. Potom je možné, že v tejto súťaži neuspejeme, ale pod prevádzkové náklady nemôžeme klesnúť.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

Overovatelia:

Otto Borik             .....................................................

 

Erika Vanková      .....................................................

 

 

.                                                                                                                                                                                       Jozef Filkus

                                                                                                                                                                                        starosta obce