Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 16. 4. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.04.2018 o 18:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Peter Šuľan, Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Otto Borik

Neprítomný poslanec: Jozef Krnáč – ospravedlnený pre pracovné povinnosti 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Prerokovanie  platu starostu obce
  5.  Schválenie  platu hlavnej kontrolórky obce
  6.  Príprava obecných osláv
  7.  Otázky poslancov a občanov
  8.  Záver

Bod 1.

Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta. Pán Ing. Igor Gazdík navrhol doplniť program o ďalší bod: Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva. Uvedený návrh bol schválený a postupovalo sa podľa tejto zmeny.

Bod 2.

Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice

Bod 4.

Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2017, keď bola zverejnená výška priemernej mzdy, bolo potrebné prerokovať plat starostu obce.  

Bod 5.

Kvôli zvýšeniu priemernej mzdy bolo potrebné schváliť aj výšku platu hlavnej kontrolórky obce.
Bod 6.

V najbližšom období sa pripravujú tieto kultúrne podujatia:

-  30. apríla  - stavanie mája so začiatkom o 18:00 hod.

-    6. mája – Uvítanie do života : Šimon Hovorka a Paulinka Veselková

-  20. mája – deň matiek

-  30. júna – plánujeme turnaj dospelých vo futbale a nohejbale.

Termín obecných osláv bude   4. augusta.

Deň obce sa začne ekumenickou bohoslužbou o 15:00 hod. Vystupovať budú: Otto Weiter, Symphony, Folklórny súbor, Mária Gazdíková a Maroš Olejár,

 Bod 7.

- Pán Filip žiada o povolenie použiť pri montáži verejnej elektrokomunikačnej siete v našej obci stĺpy verejného rozhlasu. A následne nám ponúkol bezplatne vysokorýchlostné internetové pripojenie pre obecný úrad.

- Peter Šuľan mal pripomienku, aby pán Filip zaviedol internet na obecný úrad ihneď.

Odpoveď starostu : Pán Filip nám bezplatný internet na obecný úrad potvrdil písomne. Táto podmienka bude uvedená aj v samotnom povolení.

- Erika Vanková sa opýtala, prečo pred ich domom už dlhšiu dobu nesvieti pouličné osvetlenie.

Odpoveď starostu : Budeme to riešiť s pánom Kováčom, prípadne s iným dodávateľom.

 

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 18:53 hod.

 

Uznesenie

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

konaného dňa 16. 4. 2018 o 18:00

 

K bodu 2.                                                                                                      5/2018 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pánov Ing. Igor Gazdík a Otta Borika, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú ml.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                      6/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z., o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat starostu obce Malé Zlievce od 01.01.2018 nasledovne:

954 EUR priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 

x  1,49 násobok v obci do 500 obyvateľov

x 0,75% úväzku, schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením 24/2014 zo dňa 29.6.2014.

Súčin týchto ukazovateľov je 1066,095 EUR.

Zaokrúhlený plat mesačne na celé eurá smerom hore je 1067 EUR (tisícšesťdesiatsedem).

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                      7/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plat hlavnej kontrolórky obce na sumu 68,56 EUR, zaokrúhlenú smerom hore na 69 EUR (šesťdesiatdeväť) mesačne.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci

 

K bodu 6.                                                                                                     8/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny vo výške 150 € za  rok 2017. Všetci poslanci sa na požiadanie Ing. Igora Gazdíka týchto odmien vzdali a rozhodli sa ich darovať TK Ellegance Košice. Tieto prostriedky plánujeme odovzdať slávnostne počas obecných osláv Márií Gazdíkovej a Marošovi Olejárovi, formou darčekovej poukážky.

Overovatelia:

 

Ing. Igor Gazdík  .............................................

Otto Borik          .............................................                     Jozef Filkus.                                                                                                    

                                                                                          starosta obce