Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 22. 1. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22.01.2018 o 18:00 hod.

 

Prítomní poslanci:        Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Peter Šuľan, Otto Borik

Neprítomný poslanec :  Jozef Krnáč

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018
 5.  Ročná správa o kontrolnej činnosti
 6.  Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2018
 7.  Otázky poslancov a občanov
 8.  Záver

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

Bod 3.

     Na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli schválené uznesenia, ktoré boli splnené nasledovne:

 • Dohoda o skončení nájmu priestorov Klubbaru bola podpísaná prenajímateľom a nájomcom. Nájom bude ukončený 31. 1. 2018. Poslanec Ing. Igor Gazdík upozornil na možné porušenie schválenej nájomnej zmluvy a vyslovil názor, aby bola pôvodná zmluva dodržaná v zmysle jej znenia.
 • Po prehodnotení ekonomických ukazovateľov týkajúcich sa zákazky pre spoločnosť eustream, a.s. prebehla nasledovná diskusia :

- Poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol vstúpiť do rokovania s objednávateľom prác z dôvodu nedostatku pracovných síl. Poukázal na možnosť skončenia rámcovej zmluvy výpoveďou, ale len po vyčerpaní možností na zvýšenie jednotkových cien. V prípade, že nepríde k dohode a ukončíme zmluvný vzťah, z jeho pohľadu nám nehrozia žiadne sankcie. 

- Poslanec Peter Šuľan sa vyslovil za jednoznačné ukončenie tejto zmluvy. Jej podmienky považuje za neuspokojivé, nakoľko sme na zákazke skoro stratový.

- Poslanec Otto Borik najskôr chcel ukončiť zmluvu výpoveďou, ale následne súhlasil s ďalším rokovaním na zlepšenie podmienok.

- Poslankyňa Erika Vanková sa zaujímala o ekonomickú stránku celej zákazky.

 

Starosta na základe prednesených podnetov navrhol v spolupráci s poslancami prijať samostatné uznesenie. Samotná zákazka nie je zatiaľ ekonomicky stratová, ale len vďaka mimoriadne nízkym mzdovým nákladom. V tomto roku už takúto rezervu nebudeme mať, nakoľko zamestnanci musia byť v zmysle zákona lepšie finančne ohodnotení.

 • Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia nebude v tomto období realizovaná. Musíme však vybudovať osvetlenie v parku pri chodníku. Časté výpadky osvetlenia v čase sviatkov boli spôsobené poruchami na vianočných výzdobách. Zhotoviteľ nám sľúbil do budúcnosti zlepšenie tohto stavu.

Bod 4.

     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2018 bol pred prerokovaním zverejnený na obecnej tabuli a na internetovej stránke.      

Bod 5.

      Ročná správa hlavnej kontrolórky bola poslancom doručená v predstihu na preštudovanie. Počas rokovania k nej neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

Bod 6.

      Boli navrhnuté nasledovnétermíny kultúrnych a športových podujatí v roku 2018.

Dňa 11.02.2018 fašiangový sprievod.

Dňa 30.04.2018 stavanie mája.

Dňa 31.03.2018 stolnotenisový turnaj

Dňa 13.05.2018 deň matiek.

Dňa 02.06.2018 deň detí a rúcanie mája.

Dňa 01.07.2018 športové hry – dospelí – futbal a nohejbal.

Dňa 05.07.2018 memoriál Mariana Borika.

V mesiaci júl plánujeme obecné oslavy.

Dňa 05.12.2018 sprievod Mikuláša

Dňa 09.12.2018 stretnutie dôchodcov.

Dňa 22.12.2018 vianočný večierok.

Prípadné ďalšie podujatia budú dohodnuté neskoršie.

Starosta požiadal poslancov o podanie návrhov na program obecných osláv.  Odzneli niektoré návrhy - Otto Weiter, FS Podpoľanec, FS Krtíšan, Kandráčovci a Kollárovci. Účinkujúcich vyberieme podľa našich finančných možností. Našich zástupcov Máriu Gazdíkovú a skupinu Symphony určite oslovíme.

 

Bod 7.

     Starosta požiadal poslancov o schválenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

Táto nebola zatiaľ schválená.  Ďalej informoval zastupiteľstvo o škode na majetku obce  a nájomníkov bytovky, ktorú spôsobil svojou technikou pán Radovan Ragač. Komunikácia s menovaným je veľmi ťažká nielen v tomto prípade, ale aj v oblasti miestnych daní. Bolo by potrebné zlepšiť vzájomnú spoluprácu. Počas zimného obdobia sme začali vykonávať zimnú údržbu parkoviska Kaufland vo Veľkom Krtíši.

Poslankyňa Erika Vanková sa pýtala na finančný príspevok pre ECAV a vyslovila v mene dozorcu poďakovanie zamestnancom obce za pomoc pri rôznych prácach.

Odpoveď starostu: zameškanú čiastku kvôli formálnym nedostatkom uhradíme najneskôr do  30. 4. 2018.

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 20:40 hodine.

 

 

Uznesenia

 

 

                   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

                                 konaného dňa 22.01.2018 o 18:00 hod.

 

K bodu 2.                                                                                                                  1/2018 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pani Eriku Vankovú a pána Petra Šuľana, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú ml.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 3.                                                                                                                  2/2018

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce začať rokovanie o plnení rámcovej zmluvy so spoločnosťou eustream a.s. , z dôvodu výpadku pracovných síl. Toto je potrebné začať čo najskôr a odpoveď zo strany zhotoviteľa požadovať do 10. 2. 2018.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 4                                                                                                                   3/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložený plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018. Tento je priložený v tejto zápisnici.  

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 5                                                                                                                   4/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ročnú správu hlavnej kontrolórky obce, ktorú predložila Mgr. Soňa Filkusová bez pripomienok. 

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

Overovatelia:

Erika Vanková  .............................................

Peter Šuľan       ..............................................                                             

                                           

                                                                                                      Jozef Filkus

                                                                                                      starosta obce