Obec Malé Zlievce

Zápisnica 11. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                  dňa 11.12.2017 o 18:00 hod.                                                                                                                         

 

 

 

Prítomní poslanci:            podľa prezenčnej listiny

Neprítomný poslanec:      Peter Šuľan

 

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie o verovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4.  Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
 5.  Schválenie plánu zasadnutí na rok 2018
 6.  Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2018
 7.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
 8.  Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2019 a 2020
 9.  Otázky poslancov a občanov
 10.  Záver                                       

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta, podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice

Bod 3.

     Zo strany nájomcu prevádzky Klubbar Kazimíra Sabadoša sme obdržali dohodu o skončení nájmu ku dňu 31. 1. 2018. Táto nám bola doručená 6.11.2017. Z tohto dôvodu poslanec Ing. Igor Gazdík dal návrh na uznesenie, aby bola dodržaná výpovedná doba 3 mesiace, ktorá mala začať plynúť od 1.12.2017. Starosta vysvetlil, že ukončenie nájmu je dôvodné, nakoľko pani Sabadošová nastupuje na materskú dovolenku.

     Starosta informoval o pracovnom stretnutí so zástupcami spoločnosti eustream. V tomto roku nám klesol počet kosieb na tri, ošetrili sme len 29 stromov. Zmluvne dohodnuté práce neboli zabezpečované v plnom rozsahu. Preto sme ani nenaplnili predpokladané ekonomické ukazovatele. Niekedy bola táto zákazka najvýnosnejšia, ale teraz nám spôsobuje jej zabezpečovanie stratu. Poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol prehodnotiť zmluvu. V prípade jej nevýhodnosti doporučil ukončiť jej plnenie na základe výpovede. Celú túto problematiku chceme uzatvoriť na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva v januári.

Bod 4.

     Vzhľadom k mimoriadne pozitívnemu vývoju v oblasti výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve a potrebného zvýšenia transferu   príspevkovej organizácie, sme navrhli zmeny rozpočtu nasledovne:

Zmeny rozpočtu

Bežné príjmy v €                                                        schválený        upravený

Výnos dane z príjmov                                                      42 000           51 700

Spolu bežné príjmy                                                          78 610         125 876

Bežné výdavky v €

Transfery príspevkovej organizácií                                        6 000            14 800

Spolu bežné výdavky                                                        68 210         124 976

 

Bod 5.

Obecné zastupiteľstvo bude v roku 2018 zasadať v nasledovných termínoch:  

22.  1.  2018

16.  4.  2018

25.  6.  2018

24.  9.  2018

22. 10. 2018

Rokovacím dňom je pondelok a začiatok zasadnutí bol určený na 18:00 hodinu.

Bod 6.

    K návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, neboli vznesené žiadne pripomienky. Tento bol zverejnený 23. 11. 2017. Schválené nariadenie bude zverejnené od 12. 12. 2017 a účinné od 1. 1. 2018   Bod 7.

V  časti bežné príjmy rozpočtu obce na rok 2018 sme naplánovali splniteľné sumy. Je však predpoklad ich prekročenia, nakoľko aj v tomto roku sme ich dokázali zvýšiť. Vo výdavkovej časti sú naplánované  prostriedky na údržbu budov a strojov, na energie a iných oblastí, potrebných na zabezpečenie chodu obce, v dostatočnej rezerve. Prípadný prebytok by bolo možné použiť v budúcich obdobiach na kapitálové výdavky, hlavne v oblasti investičnej akcie dobudovanie chodníka. Celkový bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 10 400 €. Túto plánujeme použiť na splátky úverov štátnemu fondu rozvoja bývania, cez výdavkové finančné operácie.

 

 

Rozpočet obce na rok 2018:

Bežné príjmy-           92 800 €

Bežné výdavky-        82 400 €

Finančné operácie-    10 400 €

Bod 8.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávyboli predložené rozpočty obce Malé Zlievce na roky 2019 a 2020 nasledovne:

 

                                                        2019                                      2020   

                                                                

Bežné príjmy:                                85 045 €                                 86 170 €

Bežné výdavky:                             68 557 €                                 72 357 €

Kapitálové výdavky:                         6 088 €                                   3 413 €

Výdavkové finančné operácie:         10 400 €                                 10 400  €

Bod. 9.

Starosta podal tieto informácie:

 1. ZMOS nám zaslal uznesenie o zrušení členstva našej obce v ich organizácií. Dôvodom bolo neplatenie členského príspevku v určenej výške. Táto inštitúcia už dlhšie obdobie neplní svoje poslanie a nepresadzuje záujmy hlavne menších obcí.
 2. Firma KOVLER s.r.o. predložila cenovú ponuku na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Túto je potrebné doručiť poslancom, aby sa k nej mohli vyjadriť.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík doporučil, aby bol chodník v časti obce pri bývalom družstve dokončený do konca volebného obdobia a aby sa nezabudlo na jeho osvetlenie. Zároveň navrhol opraviť všetky potrebné časti na detskom ihrisku.

Odpoveď starostu: kvôli chladnému počasiu sme museli práce na chodníku prerušiť, ale keď to bude možné budeme v nich pokračovať. Osvetlenie budeme riešiť namontovaním svietidiel na elektrické stĺpy. Detské ihrisko sa podľa potreby vždy udržiava.

Pani poslankyňa Erika Vanková sa zaujímala akým spôsobom sa vedie evidencia dochádzky zamestnancov a navrhla vyvodzovať osobnú zodpovednosť za poškodené pracovné náradie.

Odpoveď starostu: dochádzka sa eviduje každý deň, ale je pravda, že traja zamestnanci chodia do zamestnania nepravidelne, niekedy podľa svojho rozhodnutia. Napriek viacerým upozorneniam z ich strany nedošlo k náprave. Ich pracovný pomer skončí koncom roka a 31. 1. 2018. V prípade záujmu o zamestnanie do budúcna, budeme prihliadať na ich nedostatočný prístup k plneniu si pracovných povinností. Musíme zlepšiť aj prístup k zverenému pracovnému náradiu a v prípade úmyselného alebo nedbanlivého poškodenia, bude táto škoda zosobnená.

 

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 19:38 hodine.

                                                            Uznesenia

 

                   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

                                 konaného dňa 11. 12.2017o 18:00 hod.

 

K bodu 2.                                                                                                  20/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pánov Ing. Igora Gazdíka a Jozefa Krnáča, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 3.                                                                                                    21/2017

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so skončením nájmu nebytových priestorov Kazimírovi Sabadošovi SKy-Net, s.r.o. po skončení výpovednej doby, ktorá je tri mesiace.

Za toto uznesenie hlasoval Ing. Igor Gazdík

Zdržali sa Erika Vanková, Jozef Krnáč a Otto Borik

Toto uznesenie nebolo schválené

 

 

K bodu 4.                                                                                                   22/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zmeny rozpočtu na rok 2017. A to na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2017. Podrobné členenie je uvedené v tejto zápisnici.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci

 

K bodu 5.                                                                                                   23/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018.      

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 6.                                                                                                 24/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa     19.10.2017. Naša obec nemala zosúladené všeobecné záväzné nariadenie s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

 

K bodu 6.                                                                                                 25/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malé Zlievce na rok 2018.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

 

K bodu 7.                                                                                               26/2017

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozhodlo neuplatňovať program obce pri rozpočte na rok 2018.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 7.                                                                                               27/2017

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválilo rozpočet obce Malé Zlievce na rok 2018.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 7.                                                                                             28/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Soni Filkusovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, bez výhrad. Celé znenie je v prílohe tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 8.                                                                                               29/2017

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prerokovalo rozpočty obce na roky 2019 a 2020.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

       

                                                                                      

Overovatelia:

Jozef Krnáč   .............................................

Igor Gazdík   ..............................................                                                                                                     

                                                                                                      Jozef Filkus

                                                                                                      starosta obce