Obec Malé Zlievce

Zápisnica 18.09.2017

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                                  Zápisnica 

                                                            zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                                            dňa 18.09.2017 o 18:00 hodine                                                                                                                        

 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny

 Program :

  1.      Otvorenie zasadnutia
  2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.      Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.      Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
  5.      Otázky poslancov a občanov
  6.      Záver

 Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta, podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

Bod 3.

     Na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli schválené uznesenia, ktoré boli splnené nasledovne:

- Obecné vyznamenanie Márií Gazdíkovej a Marošovi Olejárovi bolo odovzdané počas obecných osláv.

- Dňa 19.júla 2017 sme dostali správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2016. 

Bod 4.

     Kvôli zabezpečeniu projektov v oblasti zamestnanosti prostredníctvom  ÚPSVaR bolo potrebné navrhnúť zmeny rozpočtu obce na rok 2017. Do potrebných zmien bolo treba zahrnúť aj príjem z nadácie SPP a v rámci presunu bola zmenená kapitola všeobecný materiál a prostriedky na rekreáciu a šport.

 

Zmeny rozpočtu

Bežné príjmy  v €                                                    schválený              upravený

Tuzemské bežné transfery zo ŠR účelové §51a                    0                            2 011

Tuzemské bežné transfery zo ŠR účelové §54 CTP               0                          23 520

Tuzemské bežné transfery zo ŠR účelové §54 PZ                 0                            6 035

Nadácia SPP                                                                   0                            6 000

Spolu bežné príjmy                                                 78 610                       116 176 

 

Bežné výdavky  v €                                                 schválený              upravený

Tarifný plat a odvody  §51a                                           0                           2 011

Tarifný plat a odvody  §54 CTP                                      0                          23 520

Tarifný plat a odvody  §54 PZ                                        0                            6 035

Nadácia SPP                                                                0                            6 000

Všeobecný materiál                                                   7 000                         6 500

Všeobecné služby, šport                                            1 000                         1 500

Spolu bežné príjmy                                                  68 210                      105 776  

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že platby z ÚPSVaR sú refundované približne po dvoch mesiacoch a preto zrejme budú aj tieto údaje čiastočne skreslené, nakoľko posledné úhrady prebehnú až v roku 2018.

Prostriedky z nadácie SPP plánujeme využiť v zmysle zmluvy na zriadenie detských kútikov pre najmenších. Dostali sme však nižšiu čiastku ako sme plánovali a tak všetky predpokladané práce nedokážeme zabezpečiť. Aby sme ušetrili finančné prostriedky, montážne práce vahadlových hojdačiek zabezpečíme vo vlastnej réžií. Na základe tejto informácie sa pýtali poslanci Ing. Igor Gazdík a Peter Šuľan, či si budeme môcť uplatniť prípadnú reklamáciu.

Túto pripomienku preveríme, aby sme sa vyhli zbytočným problémom aj v prípade úrazov. Pani poslankyňa Erika Vanková sa opýtala či sme nezisťovali aj ceny u iných dodávateľov, aby sme dokázali ušetriť čo najviac na týchto komponentoch a navrhla vyrobiť si niektoré atrakcie svojpomocne. Starosta hovoril, že ceny sme porovnávali, ale v oblasti vahadlových hojdačiek je trh menší. Ostatné si dokážeme vyrobiť a namontovať zamestnancami obce.

Bod 5.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík sa pýtal, či ešte kosíme areál eustream a.s. Veľké Zlievce, aké auto plánujeme kúpiť, v akej cene a navrhol aby sa návršie pred detským ihriskom upravilo.

Odpoveď starostu: kosenie prebieha v zmysle objednávky, ďalšie práce zabezpečujeme pri kosení a čistení záchytného kanála a vodnej nádrže. Auto by malo byť Felícia Combi v cene 500 €. Terajšie vozidlá musíme následne odhlásiť a máme už aj predbežného záujemcu o ich kúpu. Ak sa zlepší finančná situácia, chceli by sme neskoršie zakúpiť nové vozidlo na zabezpečovanie zákaziek. Celé detské ihrisko vrátane domčekov chceme opraviť počas nasledujúcich mesiacov.

Pán poslanec Otto Borik sa zaujímal o stav budovania chodníkov v obci.

Odpoveď starostu: prioritne dokončíme časť pri bývalom družstve. Ďalší úsek je v etape prípravy od domu Juraja Oláha po pálenicu. Všetky práce vykonávame len v rámci finančných možností, ale budeme sa snažiť dobudovať chodník  čo najďalej.

 

 

 

Pani poslankyňa Erika Vanková upozornila na množstvo porozbíjaných črepín, ktoré vznikli po kosení cintorína a na suché okrasné kríky. Navrhla, aby pred kosením boli nádoby na kvety a kahance odložené.

Odpoveď starostu: toto budeme určite rešpektovať, aby sme zbytočne nespôsobovali škody. Suché okrasné kríky sme už zlikvidovali.

Pán poslanec Peter Šuľan upozornil na poškodenú cestu po odstránení poruchy na vodovodnom potrubí.

Odpoveď starostu: tieto nedostatky sú v kompetencií regionálnej správy ciest a predpokladám, že to budú reklamovať.

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 19:05 hodine.

                                                  

Uznesenia

 

 

                   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

                                 konaného dňa 18.09.2017 o 18:00 hod.

 

K bodu 2.                                                                                                                                                                                              18/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pani Eriku Vankovú a pána Petra Šuľana, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú ml.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci

K bodu 4.                                                                                                                                                                                              19/2017      

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zmeny rozpočtu na rok 2017. A to na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2017. Podrobné členenie je uvedené v tejto zápisnici.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Vanková Erika                                  .............................................                                      

 

Peter Šuľan                                        .............................................                                  

                                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                         Jozef Filkus

                                                                                                        starosta obce