Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 18.09.2017

 

 

 

Program :

 

  1.       Otvorenie zasadnutia
  2.       Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.       Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.       Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
  5.       Otázky poslancov a občano
  6.       Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jozef Filkus

                                                                                   starosta obce