Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 18.09.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.09.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU