Obec Malé Zlievce

Pozvánka 27.02.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

 

Program :

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

  4.  Schválenie výšky poplatku za čistenie odpadových vôd

  5. Informácia o výške príjmov a výdavkov za rok 2016

  6. Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2017

  7. Ročná správa o kontrolnej činnosti

  8. Otázky poslancov a občanov

  9.   Záver

 

  

 

Jozef Filkus

starosta obce