Obec Malé Zlievce

Zverejnenie zámeru obce 2

Zverejnenie zámeru obce

previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obec Malé Zlievce v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce článok 15, zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Malé Zlievce pánovi Borisovi Görčimu.

.

 

 

Predmetom prevodu majetku obce je ovčín parc. č. 370/8 súpisné č. 126. Táto nehnuteľnosť sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva . Nie je napojená na inžinierske siete a nie je k nej zabezpečený prístup.

 

 

Zdôvodnenie:Ovčín nebol obcou dlhší čas využívaný. Slúžil len ako prechodné skladisko. Pozemky pod nehnuteľnosťou sú nevysporiadané. O tejto skutočnosti bol kupujúci informovaný. Obec Malé Zlievce je nútená predajom prebytočného majetku zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu záväzkov predošlých období. O prebytočnosti tejto nehnuteľnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo v Malých Zlievciach uznesením č. 25/2015 dňa 2.3.2015

 

Jozef Filkus

starosta obce