Obec Malé Zlievce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  obce Malé Zlievce na II. a III. štvrťrok  2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  

obce Malé Zlievce na II.  a III. štvrťrok  2016

 

 

 V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka obce Malé Zlievce  predkladá  obecnému zastupiteľstvu v Malých Zlievciach  návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky  na II. a III. štvrťrok 2016. Zámerom kontrolnej činnosti chcem prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce, pričom kontrola bude zameraná na zákonitosť, účinnosť a efektívnosť.

 

 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude postupné zisťovanie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.Návrh plánu kontrolnej činnosti:

  1. Oboznámenie sa s agendou obce v oblasti nájomných zmlúv a zmlúv o dielo.

  2. Kontrola vedenia pokladne a stavu finančných hotovostných prostriedkov obce Malé Zlievce a jeho príspevkovej organizácie prevádzky obecných služieb, zameraná na formálnu a vecnú správnosť a dodržiavanie postupov účtovania . Súčasťou kontroly je aj kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obecného úradu a príspevkovej organizácii, ktorá bude vykonaná náhodnou fyzickou inventúrou.

  3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov podľa schváleného rozpočtu obce .

  4. Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2015.

  5. Kontrola plnenia daňových povinností daňovníkov v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad.

  6. Analýza stavu záväzkov za obdobie posledných 6 rokov a návrh opatrení na zlepšenie stavu finančnej disciplíny obce a príspevkových organizácii.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude vykonávaná v rozsahu 10 hodín mesačne v zmysle schváleného úväzku.V Malých Zlievciach 6.4.2016Mgr. Soňa Filkusová

hlavná kontrolórka