Obec Malé Zlievce

Pozvánka na OZ 23.11.2015

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   23.11.2015 18:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

 

 

 

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016
 5. Prerokovanie rozpočtov  obce na roky 2017-2018
 6. Schválenie VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
 7. Zmena  rozpočtu obce v roku 2015
 8. Schválenie výšky nájomného v obecnom byte v budove bývalej MŠ        
 9. Rokovanie o pridelení bytu v 4BJ / po p. Jaškovi  /
 10. Otázky poslancov a občanov
 11. Záver

 

      

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Jozef Filkus

                                                                                                                        starosta obce