Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.10.2015

Jozef Filkus

starosta obce           

Malé Zlievce

  

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   12.10.2015 18:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za predošlé obdobie
  5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2015 a 1. štvrťrok 2016
  6. Rokovanie o predaji nehnuteľnosti (ovčína)
  7. Schválenie VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch
  8. Otázky poslancov a občanov        
  9. Záver

 

                                                                                                                        Jozef Filkus

                                                                                                                        starosta obce