Obec Malé Zlievce

Návrh plánu KČ na IV.Q 2015 a I.Q.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zlievce na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce Malé Zlievce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Malých Zlievciach Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016.

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra je zameraná na kontrolu:  

– zákonnosti,

  • účinnosti,
  • hospodárnosti,
  • efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • vybavovania sťažností a petícií,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

       – obecný úrad,

      -- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

      -- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a            to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,  

      -- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu          v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Návrh kontrolných akcií:

 

1. Kontrola účtovných zápisov a dodržiavanie postupov účtovanie v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

 

2. Následná finančná kontrola došlých a vydaných faktúr v súlade s platnou legislatívou

 

3. Kontrola čerpania rozpočtových prostriedkov

 

4. Vypracovanie výročnej správy o kontrolnej činnosti

 

5. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce