Obec Malé Zlievce

Návrh VZN k nájomným bytom

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

č. 1/2015

o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch 4 b. j.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 25. 9. 2015                                                    

Zvesené z úradnej tabuli:

 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Zlievciach v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom rozvoji bývania v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

 

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 1/2015

o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch s 4 b. j.

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN) je stanovenie podmienok o správe nájomných bytov a stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.

 

2. Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov v bytovom dome vo vlastníctve obce, ktoré boli financované prostredníctvom úveru čerpaného zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

3. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.

 

4. Nájomné byty sa budú užívať za nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

 

5. Správu bytového domu bude vykonávať Obec Malé Zlievce