Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo - pozvanka

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   24. 08. 2015 19:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Informácia o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2015
  5. Zhodnotenie osláv 770. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
  6. Otázky poslancov a občanov       
  7. Záver