Obec Malé Zlievce

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

   

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

   29. 06. 2015 19:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Schválenie zásad v zmysle zákona o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
  5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
  6. Schválenie prekleňovacej pôžičky
  7. Príprava osláv 770. výročia od 1. písomnej zmienky
  8. Otázky poslancov a občanov       
  9. Záver