Obec Malé Zlievce

Pozvánka

2132

 

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

25. 05. 2015 18:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Informácie o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2015
  5. Schválenie prekleňovacej pôžičky
  6. Príprava osláv 770. výročia od 1. písomnej zmienky
  7. Otázky poslancov a občanov       
  8. Záver