Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

zastupiteľstvo   

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   2. 3. 2014 18:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

Program :

1        Otvorenie zasadnutia

2        Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3        Plnenie predchádzajúcich uznesení

4        Schválenie nového rokovacieho poriadku

5        Informácie o stave záväzkov

6        Voľba hlavného kontrolóra

7        Zriadenie príspevkovej organizácie

8        Príprava osláv 770. výročia od 1. písomnej zmienky

9        Príprava na predaj prebytočného majetku

10    Otázky poslancov a občanov          

11    Záver