Obec Malé Zlievce

Zápisnica 11. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                  dňa 11.12.2017 o 18:00 hod.                                                                                                                         

 

 

Čítať ďalej: Zápisnica 11. 12. 2017

Detské kútiky

                      Ďakujeme za pomoc pri dokončení detských kútikov pre najmenších a staršie deti v areáli detského ihriska. Bez finančnej podpory by tieto diela nemohli byť zrealizované v takejto podobe. 

Pozvánka OZ 11.12.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OÚ

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 11.12.2017