Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 26.6.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 26.6.2017

Plán kontrolnej činnosti h. kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  

obce Malé Zlievce na II. polrok r.  2017

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení §18 – 18g zákona č. 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení § 18f ods. 1) písm. b) uvedeného zákona predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

Čítať ďalej: Plán kontrolnej činnosti h. kontrolórky

Zápisnica 24.04.2017

                                Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Čítať ďalej: Zápisnica 24.04.2017

Pozvánka 24.04.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce    

                                                                                                         P O Z V Á N K A  

                                                                                  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

                                                                                                        z v o l á v a m

                                                          zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2017 o 18,00 hod./v pondelok 

                                                                                                          v zasadačke OU  

 

  Program :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

4. Prerokovanie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce

5. Príprava kultúrnych podujatí

6. Otázky poslancov a občanov

7. Záver      

 

                                                                                                                                                                  Jozef Filkus

                                                                                                                                                                 starosta obce