Obec Malé Zlievce

Pozvánka na OZ 23.11.2015

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   23.11.2015 18:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej: Pozvánka na OZ 23.11.2015

Výstavba oddychového parku

                    Ďakujeme  za pomoc pri budovaní oddychového parku spoločnosti eustream a nadácii SPP. Bez ich finančnej podpory by sme nedokázali tento projekt zrealizovať.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.10.2015

Jozef Filkus

starosta obce           

Malé Zlievce

  

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   12.10.2015 18:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za predošlé obdobie
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2015 a 1. štvrťrok 2016
 6. Rokovanie o predaji nehnuteľnosti (ovčína)
 7. Schválenie VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch
 8. Otázky poslancov a občanov        
 9. Záver

 

                                                                                                                        Jozef Filkus

                                                                                                                        starosta obce

Návrh plánu KČ na IV.Q 2015 a I.Q.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zlievce na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce Malé Zlievce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Malých Zlievciach Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016.

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra je zameraná na kontrolu:  

– zákonnosti,

 • účinnosti,
 • hospodárnosti,
 • efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

       – obecný úrad,

      -- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

      -- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a            to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,  

      -- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu          v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Návrh kontrolných akcií:

 

1. Kontrola účtovných zápisov a dodržiavanie postupov účtovanie v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

 

2. Následná finančná kontrola došlých a vydaných faktúr v súlade s platnou legislatívou

 

3. Kontrola čerpania rozpočtových prostriedkov

 

4. Vypracovanie výročnej správy o kontrolnej činnosti

 

5. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce

 

 

 


 

Strana 2

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:  

      – spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,  účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva,

      -- návrh plánu kontrolnej činnosti na II. štvrťrok 2016 a III. štvrťrok 2016,

      -- zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

 

 

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať aj iné náhodné kontroly.

 

 

V Malých Zlievciach 20.09.2015

 

 Predkladá: Ing. Martin Longauer

                    hlavný kontrolór

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie IV. štvrťroku 2015 a I. štvrťroku 2016 zverejnený na pripomienkovanie dňa ...........2015.