Obec Malé Zlievce

pozvánka OZ 25.4.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

Čítať ďalej: pozvánka OZ 25.4.2016

Zverejnenie zámeru obce 2

Zverejnenie zámeru obce

previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čítať ďalej: Zverejnenie zámeru obce 2

Zverejnenie zámeru obce

Zverejnenie zámeru obce

previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čítať ďalej: Zverejnenie zámeru obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  obce Malé Zlievce na II. a III. štvrťrok  2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  

obce Malé Zlievce na II.  a III. štvrťrok  2016

 

 

 V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka obce Malé Zlievce  predkladá  obecnému zastupiteľstvu v Malých Zlievciach  návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky  na II. a III. štvrťrok 2016.

Čítať ďalej: Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  obce Malé Zlievce na II. a III. štvrťrok  2016