Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 16. 4. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.04.2018 o 18:00 hod.

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 16. 4. 2018

Pozvánka na zastupiteľstvo 16. 4. 2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.04.2018 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4. Prerokovanie  platu starostu obce
 5. Prerokovanie  platu hlavnej kontrolórky obce
 6. Príprava obecných osláv
 7. Otázky poslancov a občanov
 8.  Záver

 

 

 

 

 

 

Jozef Filkus                                                                                                          starosta obce

Obecné zastupiteľstvo 22. 1. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22.01.2018 o 18:00 hod.

 

Prítomní poslanci:        Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Peter Šuľan, Otto Borik

Neprítomný poslanec :  Jozef Krnáč

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018
 5.  Ročná správa o kontrolnej činnosti
 6.  Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2018
 7.  Otázky poslancov a občanov
 8.  Záver

  Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 22. 1. 2018

Pozvánka OZ 22. 1. 2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2018 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 22. 1. 2018