Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 26. 4. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 26.04.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 26. 4. 2019

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2019 o 17,00 hod. / v piatok

v zasadačke OU

 

 

Program :

 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Prerokovanie platu starostu obce
  5. Určenie  platu hlavnej kontrolórky obce
  6. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Malé Zlievce
  7. Otázky poslancov a občanov 
  8.  Záver

 

 

 

 

 

 

                        Jozef Filkus                                                                                                          

                                                                                                                   starosta obce