Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 15.12.2018 o 16:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2018

Pozvánka na zastupiteľstvo 15. 12. 2018

Jozef Filkus
starosta obce
Malé Zlievce
 

 
P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2018 o 16,00

hod. / v sobotu
v zasadačke OU
 
 

Program :
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
4. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
6. Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2020 a 2021
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019
8. Schválenie plánu zasadnutí na rok 2019
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude pôsobiť vo funkcií
zástupcu starostu
10. Otázky poslancov a občanov
11. Záver
 
 

 

 

Jozef Filkus
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 25.11.2018 o 16:00 hod.

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2018